Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

17-03-2022 15:58:53

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ
 
I - THỜI KỲ 1945 – 1954
 
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đ/c Trần Hữu Dực
(8/1945 - 9/1945)
Đ/c Lê Thế Hiếu
(9/1945 - 10/1945)
Đ/c Nguyễn Xuân Luyện
(10/1945 - 1948)

 

 

Đ/c Nguyễn Đức Kỳ
( 1948 - 1951)
Trương Quang Phiên
(1951 - 1952)

 

 

Đ/c Đặng Thí
(1945 - 1947)
Đ/c Trương Quang Phiên
(1950 - 1951)
Đ/c Lê Thanh Liêm  (1953 - 1954)ỦY VIÊN THƯ KÝ

 

Đ/c Phan Giá
Năm 1949

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 
 

Đ/c Phan Văn Khánh
(10/1953 - 7/1954)
Đ/c Hoàng Đình Hiệt
(1953 - 1954)

 

 

 

THỜI KỲ 1954 - 1976
 
II - KHU VỰC VĨNH LINH
CHỦ TỊCH

 

Đ/c Hoàng Đức Sản
(1955 - 1962)
Đ/c Trần Đồng
(1963 - 1966)

 

 

Đ/c Lê Thanh Liêm
(1966 - 1973)
Đ/c Dương Tốn
(1973 - 1976)

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đ/c Trần Đồng
(1959 - 1963)
Đ/c Phan Ngô
(1962 - 1963)
Đ/c Hoàng Đáo
 (1964 - 1966)

 

Đ/c Nguyễn Văn Khiếu
(1965 - 1966)
Đ/c Hoàng Thị Mễ
(1967 - 1971)
Đ/c Dương Tốn
  (1967 - 1973)

 

Đ/c Lê Ngọc Uynh
(1968 - 1970)
Đ/c Trần Đắc
(1968 - 1976)
Đ/c Hoàng Cân
 (1973 - 1976)

 

Đ/c Lưu Đức Huân
(1973 - 1976)
Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn
(1975 - 1976)UỶ VIÊN THƯ KÝ
 

Đ/c Trần Giác
(1962 - 1963)
Đ/c Nguyễn Văn Khiếu
(1964 - 1965)
Đ/c Trần Đức Hạnh
(1965 - 1967)

 

Đ/c Lê Ngọc Uynh
(1967 - 1968)
Đ/c Hoàng Cân
(1968 - 1972)

 

 

Đ/c Nguyễn Kham
(1973 - 1975)
Đ/c Nguyễn Hỷ
(1975 - 1976)

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Đ/c Trần Đức Hạnh
(1958 - 1965)
Đ/c Nguyễn Kham
(1970 - 1973)
Đ/c Nguyễn Hữu Bành
(1974 - 1976)

 
PHÓ VĂN PHÒNG
 
 

Đ/c Đinh Viết Diệu
(1963 - 1976)
Đ/c Phan Thanh Dư
(1966 - 1976)III - THỜI KỲ 1972 - 1976 TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH

   
  Đ/c Lê San
(1972 - 1976)
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Đ/c Nguyễn Thư
(1972 - 1976)
Đ/c Trần Thi Hồng
(1972 - 1976)
Đ/c Nguyễn Văn Lương
(1974 - 1976)

 
ỦY VIÊN THƯ KÝ

 

 
  Đ/c Lê Ngọc Uynh
(1972 - 1976)
 
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 

Đ/c Nguyễn Đằng
(1972 - 1974)
Đ/c Hồ Văn Xinh
(1974 - 1976)

 

 
 
PHÓ VĂN PHÒNG
 
 

Đ/c Nguyễn Văn Thưởng
(1972 - 1976)
Đ/c Phan Châu
(1973 - 1976)
IV - THỜI KỲ 1976 - 1989 TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN
 
CHỦ TỊCH

Đ/c Nguyễn Húng
(1976 - 5/1977)
Đ/c Bùi San
(1977 - 1981)

 

Đ/c Vũ Thắng
(1981 - 1985)
Đ/c Nguyễn Văn Lương
(1985 - 1989)
 PHÓ CHỦ TỊCH

Đ/c Hồ Sỹ Thản
(1976 - 5/1977)
Đ/c Trần Đồng
(1976 - 5/1977)

Đ/c Nguyễn Vạn
(1976 - 1977)
Đ/c Nguyễn Văn Đàm
(1977 - 1981)
Đ/c Vũ Thắng
(1977 - 1981)

 
 

Đ/c Nguyễn Sanh
(1977 - 1981)
Đ/c Lê Tư Sơn
(1977 - 1985)
Đ/c Nguyễn Văn Lương
(1981 - 1985)

 
 

Đ/c Lại Văn Ly
(1981 - 1985)
Đ/c Trần Sự
(1981 - 1989)
Đ/c Lê Viết Cống
(1981 - 1989)

 
 

Đ/c Phạm Bá Diễn
(1985 - 1989)
Đ/c Nguyễn Đức Hoan
(1985 - 1989)
Đ/c Nguyễn Đình Ngộ
(1985 - 1989)

 
 

Đ/c Lê Ngọc Uynh
(1985 - 1989)
Đ/c Võ Nguyên Quảng
(1985 - 1989)

  ỦY VIÊN THƯ KÝ
 

Đ/c Lê Tư Sơn
(1976 - 5/1977)
Đ/c Nguyễn Minh Kỳ
(1981 - 1989)

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Đ/c Nguyễn Đình Đẩu Đ/c Phan Quy Nhơn

 

 
 
PHÓ VĂN PHÒNG
 

Đ/c Hoàng Minh Tuấn Đ/c Nguyễn Văn Hưu Đ/c Hoàng Hữu Phong
(1979 - 1989)

 
 

Đ/c Trương Sỹ Trì Đ/c Trương Thủ

LÃNH ĐẠO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Từ năm 1989 - 2005
 
 CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
 
 

Đ/c Lê Văn Hoan
(1989 - 1992)
Đ/c Lê Phước Từ
(1992 - 1994)
Đ/c Nguyễn Đức Hoan
(1994 - 1999)

 
  
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
 
 

Đ/c Nguyễn Bường
(1989 - 1999)
Đ/c Nguyễn Minh Kỳ
(1999 - 2003)
Đ/c Lê Hữu Phúc
(2004 - 2009)

 

 

 
 PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
 

Đ/c Lê Phước Từ
(1989 - 1992)
Đ/c Lê Hải Hà
(1992 - 1999)

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
 
 

Đ/c Nguyễn Minh Kỳ
(1989 - 1999)
Đ/c Nguyễn Đức Hân
(1989 - 1990)
Đ/c Ngô Tứ Linh
(1989 - 1994)

 
 

Đ/c Văn Viết Hóa
(1989 - 1999)
Đ/c Trương Sỹ Tiến
(1994 - 1999)
Đ/c Lê Hữu Phúc
Phó CT (12/1999 - 8/2003)
Quyền CT (9/2003-4/2004)

 

Đ/c Lê Hữu Thăng
(1999 - 2013)
Đ/c Nguyễn Đức Chính
12/1999 - 11/2014
Đ/c Nguyễn Đức Cường
(4/2004 - 5/2009)

 
 
 
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Từ năm 1989 - 2005
 
 
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 

Đ/c Hoàng Hữu Phong
(1990 - 1993)
Đ/c Thái Xuân Lãm
(1993 - 2004)
Đ/c Nguyễn Chí Dũng
(5/2004 - 10/2013)

 
  
PHÓ VĂN PHÒNG
 
 

Đ/c Hoàng Hữu Phong
(1989 - 1990)
Đ/c Thái Xuân Lãm
(1989 - 1993)
Đ/c Dương Khánh Hồng
(1993 - 2003)

Đ/c Nguyễn Cư
(1993 - 1994)
Đ/c Nguyễn Chí Dũng
(1995 - 2004)
Đ/c Quốc Hồ Hiệp Nghĩa
(1995 - 2002)

 

Đ/c Trần Anh Tuấn
(5/2003 - 10/2013)
Đ/c Nguyễn Duy Tân
(5/2004 - 7/2009)
Đ/c Trần Văn Thân
(5/2005 - 3/2015)
LÃNH ĐẠO UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Từ năm 2005 - 2015
 
 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
 

Đ/c Lê Hữu Phúc
(5/2004 - 5/2009)
Đ/c Nguyễn Đức Cường
(6/2009 - 11/2014)
Đ/c Nguyễn Đức Chính
Từ 11/2014

 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
 
 

Đ/c Nguyễn Đức Chính
(12/1999 - 11/2014)
Đ/c Nguyễn Đức Cường
(4/2004 - 5/2009)
Đ/c Lê Hữu Thăng
(1999 - 2013)

 

Đ/c Nguyễn Hữu Dũng
Từ 7/2011
Đ/c Mai Thức
Từ 7/2011
 

 

Đ/c Nguyễn Quân Chính
Từ 6/2009
Đ/c Hà Sỹ Đồng
Từ 02/2015

 


 
 LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Từ năm 2005 - 2015
 
CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Đ/c Nguyễn Chí Dũng
(5/2004 - 10/2013)
Đ/c Trần Anh Tuấn
(Q.CVP 11/2013 -11/2014)
Đ/c Nguyễn Văn Bốn
Từ 01/2015

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đ/c Trần Anh Tuấn
- 5/2003 - 10/2013
- Từ 11/2014
Đ/c Nguyễn Duy Tân
(5/2004 - 7/2009)
Đ/c Nguyễn Văn Bốn
(01/2010 - 12/2014)

Đ/c Trần Văn Thân
(5/2005 - 3/2015)
Đ/c Nguyễn Cửu
Từ 10/2014
Đ/c Lê Nguyên Hồng
Từ 6/2015