Quyết định khen thưởng năm 2015 của Văn phòng UBND tỉnh

Thứ bảy - 30/01/2016 08:39 - Đã xem: 1141
 
 
   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         VĂN PHÒNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: 26/QĐ-VP                     Quảng Trị, ngày 15 tháng 01 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Khen thưởng năm 2015
 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 42/2010/NĐ- CP ngày 15/4/2010 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;
Theo Biên bản họp Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh ngày 08/01/2016,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ Thi đua cơ sở" năm 2015, kèm theo tiền thưởng 1.150.000 đồng cho mỗi cá nhân sau:
1. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh
2. Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3. Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4. Ông Nguyễn Văn Bốn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
5. Ông Lê Nguyên Hồng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
6. Ông Nguyễn Cửu, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
7. Ông Đặng Quang Linh, Trưởng phòng Tài nguyên
8. Ông Lê Nguyễn Hải Dương, Phó Trưởng phòng Tài mậu
9. Ông Hoàng Trọng Nhân, Phó phòng Tiếp dân, Ban Tiếp công dân tỉnh
10. Ông Nguyễn Trương Phong, Phó Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức
11. Bà Lâm Thị Mơ, Lưu trữ, phòng Hành chính- Tổ chức  
12. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng phòng Quản trị- Tài vụ
13. Bà Võ Thị Uyên, Phó Trưởng phòng Quản trị- Tài vụ
14. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Tổ trưởng Tổ Lễ tân, phòng Quản trị- Tài vụ
15. Ông Lê Châu Long, Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh
16. Ông Lâm Công Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh
17. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Quản lý Trang TT điện tử, Trung tâm Tin học tỉnh
18. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Phó Trưởng phòng Quản lý Công báo, Trung tâm Tin học tỉnh
19. Ông Nguyễn Thái Dũng, Kế toán trưởng Trung tâm Tin học tỉnh
20. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
21. Ông Lê Anh Phúc, Chuyên viên Hành chính, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
22. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Tổ trưởng tổ Lưu trú, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
23. Bà Hoàng Thị Mỵ, Tổ phó tổ Bàn, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
24. Ông Lê Hải Phong, Tổ phó tổ Bếp, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
25. Bà Nguyễn Thị Thu, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.
Điều 2. Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2015, kèm theo tiền thưởng 345.000 đ cho mỗi cá nhân sau:
1. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
2. Ông Nguyễn Đăng Mừng, Trưởng phòng Nội chính
3. Ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng phòng Văn xã 
4. Ông Đoàn Minh Phong, Trưởng phòng Văn xã
5. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nội chính
6. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp
7. Ông Trần Văn Thạnh, Phó Trưởng phòng Tài mậu
8. Ông Nguyễn Đức Tân, Phó Trưởng phòng Đối ngoại
9. Bà Trần Hồng Hạnh, Phó Trưởng phòng Tổng hợp
10. Ông Nguyễn Anh Khoa, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp 
11. Ông Trần Duy Phương, Phó Trưởng phòng Công nghiệp
12. Ông Trần Minh Tài, Phó Trưởng phòng Công nghiệp
13. Bà Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức
14. Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức
15. Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Văn thư, phòng Hành chính- Tổ chức
16. Bà Lê Thị Hồng Thúy, Văn thư, phòng Hành chính- Tổ chức
17. Bà Trần Thị Hiền, Lưu trữ, phòng Hành chính- Tổ chức
18. Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung, Văn thư, phòng Hành chính- Tổ chức
19. Ông Nguyễn Tri Phương, Nhân viên, phòng Hành chính- Tổ chức 
20. Ông Đoàn Xuân Bình, Phụ trách phòng Quản trị- Tài vụ
21. Ông Nguyễn Văn Toàn, Đội trưởng Đội xe, phòng Quản trị- Tài vụ
22. Ông Đào Hoàng Hà, Lái xe, phòng Quản trị- Tài vụ
23. Ông Trịnh Bá Mạnh, Lái xe, phòng Quản trị- Tài vụ
24. Ông Nguyễn Đức Long, Lái xe, phòng Quản trị- Tài vụ
25. Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, Kế toán, phòng Quản trị- Tài vụ
26. Bà Phạm Thị Xuân Lan, Thủ quỹ, phòng Quản trị- Tài vụ
27. Ông Đỗ Tiến Trình, Nhân viên Kỹ thuật, phòng Quản trị- Tài vụ
28. Bà Nguyễn Thị Thương, Lễ tân, phòng Quản trị- Tài vụ
29. Ông Trịnh Minh Quý, Lái xe, phòng Quản trị- Tài vụ
30. Ông Nguyễn Hồng Quang, Lái xe, phòng Quản trị- Tài vụ
31. Ông Lê Minh Dũng, Chuyên viên, Ban Tiếp công dân tỉnh
32. Bà Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên, Ban Tiếp công dân tỉnh
33. Ông Trần Đức Thông, Nhân viên, Ban Tiếp công dân tỉnh
Đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2015.
Điều 3. Tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kèm theo tiền thưởng 345.000 đồng cho mỗi cá nhân sau:
1. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
2. Ông Nguyễn Đăng Mừng, Trưởng phòng Nội chính
3. Ông Nguyễn Đức Tân, Phó Trưởng phòng Đối ngoại
4. Ông Trần Văn Thạnh, Phó Trưởng phòng Tài mậu
5. Ông Lê Nguyễn Hải Dương, Phó Trưởng phòng Tài mậu
6. Ông Trần Minh Tài, Phó Trưởng phòng Công nghiệp
7. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp
8. Bà Lê Thị Hồng Thúy, Văn thư, phòng Hành chính- Tổ chức
9. Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Văn thư, phòng Hành chính- Tổ chức
10. Bà Trần Thị Hiền, Lưu trữ, phòng Hành chính- Tổ chức
11. Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung, Văn thư, phòng Hành chính- Tổ chức
12. Ông Nguyễn Tri Phương, Nhân viên, phòng Hành chính- Tổ chức
13. Ông Đoàn Xuân Bình, Phụ trách phòng Quản trị- Tài vụ
14. Ông Nguyễn Văn Toàn, Đội trưởng Đội xe, phòng Quản trị- Tài vụ
15. Bà Phạm Thị Xuân Lan, Thủ quỹ, phòng Quản trị- Tài vụ
16. Ông Trịnh Bá Mạnh, Lái xe, phòng Quản trị- Tài vụ  
17. Ông Trịnh Minh Quý, Lái xe, phòng Quản trị- Tài vụ 
18. Bà Nguyễn Thị Hà, Nhân viên, phòng Quản trị- Tài vụ 
19. Ông Lê Minh Dũng, Chuyên viên, Ban Tiếp công dân tỉnh
20. Bà Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên, Ban Tiếp công dân tỉnh
21. Ông Trần Đức Thông, Nhân viên, Ban Tiếp công dân tỉnh
22. Ông Nguyễn Văn sáu, Nhân viên, Ban Tiếp công dân tỉnh
23. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh
24. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Trưởng phòng Quản lý Trang TT điện tử 
25. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Phó Trưởng phòng Quản lý Công báo, Trung tâm Tin học tỉnh
26. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Trưởng phòng Công nghệ TT tổng hợp, Trung tâm Tin học tỉnh
27. Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin tổng hợp, Trung tâm Tin học tỉnh
28. Bà Trần Vân Anh, Biên tập viên, Trung tâm Tin học tỉnh
29. Bà Trần Hồng Hà, Biên tập viên, Trung tâm Tin học tỉnh
30. Ông Nguyễn Tiến Nhất, Biên tập viên, Trung tâm Tin học tỉnh 
31. Ông Lê Hữu Nam, Hoạ sĩ, Trung tâm Tin học tỉnh
32. Ông Trịnh Minh Quyết, Kỹ thuật viên, Trung tâm Tin học tỉnh
33. Ông Trương Công Minh, Lái xe, Trung tâm Tin học tỉnh
34. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Kế toán viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
35. Bà Trương Thị Cúc, Tổ trưởng tổ Bếp, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
36. Bà Trần Thị Phúc, Tổ phó tổ Lưu trú, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
37. Ông Phan Văn Sơn,Tổ phó tổ Bảo vệ,Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
38. Bà Trần Thị Thu Thương, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
39. Bà Trần Thị Nhung, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
40. Bà Đặng Thị Thu Hiền, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
41. Bà Trương Thị Sương, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
42. Bà Trần Thị Oanh, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
43. Bà Phan Thị Phương Huế, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
44. Ông Trần Văn Quang, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
45. Ông Nguyễn Vĩnh Thịnh, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
46. Bà Lê Thị Sương, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
47. Ông Lê Ngọc Dũng, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
48. Ông Lê Tiến Mạnh, Nhân viên, Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
49. Ông Lê Ngọc Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh 
50. Ông Trần Tuấn Anh A, Chiến sĩ, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh 
51. Ông Nguyễn Công Trí, Chiến sĩ, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh  
52. Ông Trần Tuấn Anh B, Chiến sĩ, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh  
Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.
Điều 4. Tặng thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, kèm theo tiền thưởng 920.000 đồng cho 02 tập thể sau:
1. Tập thể cán bộ, công chức phòng Quản trị- Tài vụ
2. Tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
Đã có nhiều thành tích xất sắc trong công tác năm 2015.
Điều 5. Tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kèm theo tiền thưởng 690.000 đồng cho tập thể sau:
Tập thể cán bộ, công chức phòng Hành chính- Tổ chức
Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức, các Trưởng phòng, Ban, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1, 2, 3, 4, 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như Điều 6;                                                                        (Đã ký)
- Chủ tịch, các PCT (B/c);
- Chánh, PVP;
- Lưu: VT, HC- TC (3b).
 
                                                                                      Nguyễn Văn Bốn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây