Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Chủ nhật - 29/11/2015 00:11 - Đã xem: 1145

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
N PHÒNG
 
Số:    55  /KH-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Quảng Trị, ngày  29  tháng 01 năm 2014

 

KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính năm 2015
 
 
   
Trên cơ sở Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2015; Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2015; căn cứ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và xác định mục tiêu cải cách hành chính năm 2015 như sau:
I. Nhiệm vụ cải cách hành chính:
1. Cải cách thể chế:
Tham mưu UBND tỉnh:
- Xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; triển khai thực hiện kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh;
- Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ nhằm loại bỏ những văn bản không phù hợp, hết hiệu lực; ban hành những văn bản mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; kiểm tra, thẩm định các văn bản quy phạp pháp luật của các địa phương, ngành trình UBND tỉnh theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đề án văn hoá công vụ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ;
- Rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các nội quy, quy chế hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế trong giai đoạn mới.
2. Cải cách thủ tục hành chính:
a) Công tác tham mưu cho UBND tỉnh:
- Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ở địa phương và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh;
- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại tỉnh;
- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các Nghị định và văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 20/02/1012 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012- 2015 nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc ban hành, thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.  
b) Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh:
- Văn phòng UBND tỉnh tổ chức phổ biến, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính;
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại  Văn phòng UBND tỉnh;
- Công khai, minh bạch việc thực hiện thủ tục hành chính tại trụ sở UBND tỉnh; trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng và của tỉnh.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy định, quy chế phù hợp với quy định mới.
3. Cải cách tổ chức bộ máy:
Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 và các Thông tư Liên Bộ để bảo đảm cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Văn phòng phù hợp với quy định của pháp luật; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đạt chuẩn, có năng lực, có phẩm chất đạo đức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh như sau:
a) Lãnh đạo Văn phòng: Có Chánh Văn phòng và 03 Phó Văn phòng.
b) Khối Nghiên cứu- Tổng hợp (không thành lập phòng, chuyên viên làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng theo chế độ trực tuyến).
c) Phòng Hành chính- Tổ chức
d) Phòng Quản trị- Tài vụ (bao gồm Đội xe).
e) Ban Tiếp công dân.
* Các đơn vị sự nghiệp, gồm:
a) Trung tâm Tin học tỉnh.
b) Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh
- Tiếp tục triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;
- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Văn phòng và của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC):
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Đề án Vị trí việc làm của Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở  Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ;
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3196/KH-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013- 2015;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của CB, CC, VC; cử CB, CC, VC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ... của tỉnh, các ngành chức năng tổ chức;
- Xây dựng và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với CB, CC, VC đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và công tác quản lý CB, CC, VC;
- Tiếp tục thực hiện Đề án 330/ĐA-VP, ngày 25/7/2014 về chuyển đổi vị trí công tác đối với CB, CC, VC của Văn phòng UBND tỉnh; và Kế hoạch 405/KH-VP ngày 19/9/2014 về việc triển khai Đề án trên;
- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CB, CC, VC.
 5. Cải cách tài chính công:
a) Về thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ:
- Tiếp tục thực hiện các quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 và 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 sửa đổi Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học- công nghệ; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
b) Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh;
- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng và của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định về tài chính các cơ quan hành chính, sự nghiệp; đồng thời, thường xuyên sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của cơ quan.
6. Hiện đại hóa nền hành chính:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước giai đoạn 2011- 2015 theo Kế hoạch số 1021/KH-UBND  ngày 06/5/2011 và Chỉ thị 05/2009/CT-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh;
- Xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý, thu thập, xử lý thông tin, quản lý văn bản đi và đến tại Văn phòng UBND tỉnh trên mạng tin học diện rộng của tỉnh; theo đó, CB, CC, VC Văn phòng phải thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của mình để xử lý, phối hợp giải quyết công việc của cơ quan.
- Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (đã áp dụng từ 2011).
7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 11/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2020;
- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh;
- Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về cải cách hành chính cho CB, CC, VC quán triệt để thực hiện;
- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh và báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính của Văn phòng theo quy định.
II. Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính:
 
Nhiệm vụ chung Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú
1. Cải cách thể chế - Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL
[- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, tự rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND
- Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về quản lý nhà nước
Ban hành văn bản Khối Nghiên cứu - Tổng hợp Sở Tư pháp Trong năm 2015  
II. Cải cách thủ tục hành chính - Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC trong toàn tỉnh; rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản TTHC; ban hành và thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo quy định tại NĐ 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; công bố, cập nhật TTHC; tiếp nhận, xử lý, phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;
- Công khai TTHC
- Rà soát việc ban hành các TTHC thuộc thẩm quyền phù hợp quy định của pháp luật
Ban hành văn bản và kết quả đạt được - Khối Nghiên cứu- Tổng hợp;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Các Phòng, Trung tâm thuộc Văn phòng;
Các cơ quan chuyên môn liên quan Trong năm 2015  
III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Tham mưu UBND tỉnh rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh
- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng UBND tỉnh
- Phân cấp quản lý cán bộ, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Ban hành quyết định của UBND tỉnh
 
 
 
- Trình UBND tỉnh ban hành quyết định
 
 
- Ban hành văn bản
Khối      NC - TH
 
 
 
 
 
Phòng   HC- TC
 
 
 
 
Phòng   HC- TC
Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan
 
 
Các, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh
 
Nt
Trong năm 2015
 
 
 
 
 
Trong năm 2015 và các năm tiếp theo
 
 
Nt
 
IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC - Sửa đổi, bổ sung Đề án Vị trí việc làm của Văn phòng
- Tiếp tục thực hiện Đề án và Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với CB, CC, VC của Văn phòng
- Rà soát, cử CB, CC, VC đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao
- Ban hành văn bản
 
Nt
 
 
Nt
Phòng   HC- TC Các, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh có liên quan Trong năm 2015 và các năm tiếp theo  
V. Cải cách tài chính công Phân cấp quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quyết định phân cấp quản lý Phòng   HC- TC, Phòng     QT- TV Các, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh liên quan Trong năm 2015 và các năm tiếp theo  
VI. Hiện đại hoá nền hành chính Rà soát kiểm tra, mua sắm, sửa chữa phương tiện kỹ thuật, trang bị đồ dùng  đảm bảo phục vụ công tác Trang cấp, sửa chữa phương tiện kỹ thuật, mua sắm phương tiện làm việc Phòng     QT- TV Các, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh liên quan Trong năm 2015 và các năm tiếp theo  
VII. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; triển khai đánh giá, chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ Ban hành văn bản Phòng   HC- TC Các, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh liên quan Trong năm 2015 và các năm tiếp theo  
 
III. Tổ chức thực hiện:
1. Các Khối, Phòng, Ban, Trung tâm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo đúng kế hoạch đề ra.
2. Giao phòng Hành chính- Tổ chức phối hợp với các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phòng Hành chính- Tổ chức có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Văn phòng để bổ sung, giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:                                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG
- CT Nguyễn Đức Chính (B/c);
- Sở Nội vụ;                                                                                                    
- Lãnh đạo VP;
- Các Khối, Phòng, Ban, Trung tâm;
- Lưu: VT, HC- TC.
 
                                                                                             Nguyễn Văn Bốn     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây