Tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh

Thứ tư - 02/12/2015 10:21 - Đã xem: 2046
 
 
    
 
Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Bốn
 
 
 
 
 
 

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Cửu
 

Phó Chánh Văn phòng
Lê Nguyên Hồng

II. KHỐI NGHIÊN CỨU - TỔNG HỢP
(Bản phân công công tác đối với chuyên viên khối Nghiên cứu - Tổng hợp)

 1. Lĩnh vực Tổng hợp

Trưởng phòng

Hoàng Tiến Dũng
ĐT: (0233).3859.653, DD:0914.050.822
Email: hoangtiendung@quangtri.gov.vn

Trưởng phòng

Trần Hồng Hạnh
ĐT: (0233).3554.631, DD: 0898.238.333
Email:
tranhonghanh@quangtri.gov.vn

Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

 

2. Lĩnh vực Nội chính

Trưởng phòng
Nguyễn Đăng Mừng

ĐT: (0233).3554.632, DD:0942.379.199
Email: nguyendangmung@quangtri.gov.vn
 
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Trưởng phòng
Nguyễn Hoài Nam

ĐT: (0233).3853.103, DD:0983.575.145
Email:
nguyenhoainam@quangtri.gov.vn

Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan3. Lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng và Giao thông - Vận tải

Phó phòng

Trần Duy Phương
ĐT: (0233).3536.677, DD:0906.560.777
Email:
tranduyphuong@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Phó phòng

Trần Minh Tài
ĐT: (0233).3558.399, DD: 0944.203.555
Email:
 tranminhtai@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

4. Lĩnh vực Tài chính - Thương mại

Trưởng phòng

Trần Văn Thạnh
ĐT: (0233).3852.102, DD:0905.070.576
Email:
tranvanthanh@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Phó phòng

Lê Nguyễn Hải Dương
ĐT: (0233).3577.377, DD:0965.046.688
Email:
lenguyenhaiduong@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

5. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Trưởng phòng

Đoàn Minh Phong
ĐT: (0233).3555.621, DD:0913.485.719
Email: doanminhphong@quangtri.gov.vn

Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Trưởng phòng

Nguyễn Đình Thi
ĐT: (0233).3595.599, DD: 0914.042.039
Email:
nguyendinhthi@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan


6. Lĩnh vực Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và KHCN
 

Trưởng phòng
Đặng Quang Linh
ĐT: (0233).3852.839, DD: 0914.127.000
Email: dangquanglinh@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
 Thời gian làm việc tại cơ quan

Phó phòng
Nguyễn Anh Khoa

ĐT: (0233).3585.599, DD: 0906.466.669
Email:
nguyenanhkhoa@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan
 

Phó phòng
Nguyễn Thị Thu

ĐT: (0233).3554.630, DD:0962.212.612
Email:
nguyenthithu_vpub@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Chuyên viên
Phan Văn Phước
ĐT: (0233).3550.892, DD: 0913.349.389
Email: phanvanphuoc@quangtri.gov.vn
ng việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Chuyên viên
Hoàng Công Tuấn

ĐT: (0233).3852.839, DD: 0905085095
Email: hoangcongtuan@quangtri.gov.vn
ng việc đảm nhận

Thời gian làm việc tại cơ quan

7. Lĩnh vực Đối ngoại
 

Trưởng phòng
Nguyễn Đức Tân
ĐT: (0233).3553.713, DD:0913.474.868
Email:
 nguyenductan@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Chuyên viên
Nguyễn Thị Thanh Thảo
ĐT: (0233).3520.889, DD:0917.000.159
Email:
 nguyenthithanhthao@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan


III. BAN TIẾP CÔNG DÂN (Thông báo phân công nhiệm vụ)
 

Phó phòng

Lê Minh Dũng

ĐT: (0233).3575.177,DD: 0916.030.119
Email: leminhdung@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

 

Phó phòng

Nguyễn Thanh Quang​
ĐT: (0233).3575.177,DD: 0912189357
Email: nguyenthanhquang@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Phó phòng
Nguyễn Thị Phương
ĐT: (0233).3575.177,DD: 0935.220.234
Email: nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan
 

Phụ trách lễ Tân

Lê Vân

ĐT: 0945.974.777
Email: levan@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận

Bảo vệ
Trần Đức Thông

ĐT: 0968.345.179
Email: tranducthong@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận

Bảo vệ
Nguyễn Văn Sáu

ĐT: 0914.884.406
Email: nguyenvansau@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận

IV. CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH
1. Phòng Hành chính - Tổ chức

Phó phòng

Nguyễn Thị Vân

ĐT: (0233).3852.501, 0989.072.189
Email: nguyenthivan@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Phó phòng
Nguyễn Trương Phong

ĐT: (0233).3853.264,DD: 0989.442.175
Email: nguyentruongphong@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Chuyên viên
Nguyễn Thanh Hải

ĐT: (0233).3853.264,DD: 0984567589
Email: nguyenthanhhai.vpub@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
 
 

NV văn thư

Lê Thị Hồng Thúy

ĐT: (0233).3852.501,DD: 0986.175.700
Email: lethihongthuy@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

NV Văn thư

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

ĐT: (0233).3852.501,DD: 0983.159.716
Email: nguyenthibichnguyet@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

NV Văn thư

Nguyễn Thùy Nhung

ĐT: (0233).3852.501,DD: 0935.985.889
Email: nguyenthuynhung@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan
   

Lưu trữ VP

Lâm Thị Mơ

ĐT: (0233).3856.415, DD:0903.545.159
Email: lamthimo@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan


Lưu trữ VP

Trần Thị Hiền

ĐT: (0233).3856.415,
DD:0984.774.770

Email: tranthihienqt@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Nhân viên bảo vệ

Nguyễn Tri Phương

ĐT: (0233).3550.400,DD: 0917.965.967
Công việc đảm nhận

2. Phòng Quản trị - Tài vụ

Phó phòng phụ trách

Võ Thị Uyên

ĐT: (0233).3851.455, DD: 0914.277.626
Email: vothiuyen@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Phó phòng

Nguyễn Văn Nam

ĐT: (0233).3555.222,DD: 0914.242.263
Email: nguyenvannam@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan
 

Kế toán viên

Nguyễn Hồng Lê

ĐT: (0233).3555.222,DD: 0905.651.119
mail: nguyenhongle@quangtri.gov.vn
Thời gian làm việc tại cơ quan

Nhân viên

Nguyễn Thị Thu

ĐT: (0233).3857.60, DD: 0915.630.135
Email: nguyenthithu3@quangtri.gov.vn
Thời gian làm việc tại cơ quan

NV điện nước
Đỗ Tiến Trình

ĐT: (0233).3857.605, DD: 0978.553.555
Email:
dotientrinh@quangtri.gov.vn

Thời gian làm việc tại cơ quan


2.1. Tổ lễ tân

Phụ trách lễ tân

Nguyễn Thị Thương

ĐT: (0233).3858.554,
DD: 0935.708.813

Nhân viên

Nguyễn Thị Hoa

ĐT:(0233).3858.554,
DD: 0984.459.016
 
Nhân viên
Trần Thị Nhung

ĐT:(0233).3858.554,
DD: 0906585119

 

2.2. Đội xe

Đội trưởng

Nguyễn Văn Toàn
ĐT: 0905.078.199

Lái xe

Nguyễn Đức Long
ĐT: 0905.012.159

Lái xe

Trịnh Bá Mạnh
ĐT: 0914.008.807
 

Lái xe

Trịnh Minh Quý
ĐT: 0983.295.551

Lái xe

Đào Hoàng Hà
ĐT: 0915.356.313
 

Lái xe

Nguyễn Hồng Quang
ĐT: 0947.606.264

Lái xe

Mai Xuân Tiến
ĐT: 0914.061.423

V. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Trung tâm Tin học tỉnh
(Quyết định thành lập)

 

Giám đốc

Lê Châu Long

ĐT: (0233).3854.486,DD:0905.140.606
Email: lechaulong@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc

Lâm Công Tuấn

ĐT: (0233).3554273,DD: 0914.312.112
Email: lamcongtuan@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Hiền

ĐT: (0233).2210992,DD: 0914.626.286
Email: nguyenvanhien@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan
 

Trưởng phòng TTTĐT

Nguyễn Thanh Bình

ĐT:(0233).3553.350; DD:0914.353.252
Email: nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Phó phòng QLCB

Nguyễn Thị Thùy Dương

ĐT: (0233).2210.992,DD: 0974.974.656
Email: nguyenthithuyduong@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan
 

Phó phòng CNTT-TH

Nguyễn Thị Vân

ĐT: (0233).3666.112,DD: 0982.942.757
Email: nguyenthivanqt@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan
 

Phó phòng TTTĐT

Phạm Mỹ Hạnh
DD:0947.002.333

Email: phammyhanh@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Phó phòng QLCB

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

ĐT: (0233).3553.350,DD: 0905.875.179
Email: nguyenthithanhnhan@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan


Phó phòng CNTT-TH

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

ĐT: (0233).3666.112,
DD: 01216.762.662

Email: nguyentuyethanh@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan
 

Kế toán trưởng

Nguyễn Thái Dũng

ĐT: (0233).3554.273;DD:0944.555.282
Email: nguyenthaidung@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Thiết kế đồ họa

Lê Hữu Nam
DD: 0906.404.043

Email: lehuunam@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Biên tập viên

Trần Vân Anh
DD: 0913.485.573

Email: tranvananh@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan
 

Biên tập viên

Trần Hồng Hà
DD: 0905.952.828

Email: tranhongha@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Kỹ sư tin học
Dương N. Xuân Hiếu
DD: 0949.550.378

Email: duongnguyenxuanhieu@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Biên tập viên
Nguyễn Tiến Nhất
DD: 0979.645.435

Email: nguyentiennhat@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan 

Kỹ thuật viên
Trịnh Minh Quyết
DD:0967.111.123
Email: trinhminhquyet@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
Thời gian làm việc tại cơ quan

Lái xe
Trương Công Minh
DD: 0984.114.142
Email: truongcongminh@quangtri.gov.vn

 


 
 
2. Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh

Giám đốc
Nguyễn Thị Thúy
ĐT:(0233).3565.555,DD:0905.515.559
Email: nguyenthithuy@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận

Phó Giám đốc
Lê Anh Phúc

ĐT: (0233).3564.125,DD: 0905.192.666
Email: leanhphuc@quangtri.gov.vn
Công việc đảm nhận
 

Tác giả bài viết: Thùy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây