Tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh

Thứ tư - 02/12/2015 10:21 - Đã xem: 7786
 
 
    
 I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG (Phân công nhiệm vụ)
 
 

Chánh Văn phòng
Nguyễn Cảnh Hưng

ĐT: (0233).3553.359
DD: 0913.411.134

Email: nguyencanhhung@quangtri.gov.vn
 


Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Cửu
ĐT: (0233).3577.399; DD:0914.178.167
Email: nguyencuu@quangtri.gov.vn

 

 


Phó Chánh Văn phòng
Lê Hữu Phước

ĐT: (0233).3686.678
DD: 0914226111

Email: lehuuphuoc@quangtri.gov.vn

 


II. KHỐI NGHIÊN CỨU - TỔNG HỢP


 1. Lĩnh vực Tổng hợp

Trưởng phòng

Hoàng Tiến Dũng
ĐT: (0233).3859.653, DD:0914.050.822
Email: hoangtiendung@quangtri.gov.vn
 

Trưởng phòng

Trần Hồng Hạnh
ĐT: (0233).3554.631, DD: 0898.238.333
Email:
tranhonghanh@quangtri.gov.vn

 

 


2. Lĩnh vực Nội chính

Trưởng phòng
Nguyễn Đăng Mừng

ĐT: (0233).3554.632, DD:0942.379.199
Email: nguyendangmung@quangtri.gov.vn

 

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Quang​
ĐT: (0233).3575.177,DD: 0912189357
Email: nguyenthanhquang@quangtri.gov.vn
 3. Lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng và Giao thông - Vận tải

Phó phòng

Trần Duy Phương
ĐT: (0233).3536.677, DD:0906.560.777
Email:
tranduyphuong@quangtri.gov.vn
 

Phó phòng

Trần Minh Tài
ĐT: (0233).3558.399, DD: 0944.203.555
Email:
 tranminhtai@quangtri.gov.vn
 


4. Lĩnh vực Tài chính - Thương mại

Trưởng phòng

Trần Văn Thạnh
ĐT: (0233).3852.102, DD:0905.070.576
Email:
tranvanthanh@quangtri.gov.vn
 

Phó phòng

Lê Nguyễn Hải Dương
ĐT: (0233).3577.377, DD:0965.046.688
Email:
lenguyenhaiduong@quangtri.gov.vn
 


5. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Trưởng phòng

Đoàn Minh Phong
ĐT: (0233).3555.621, DD:0913.485.719
Email: doanminhphong@quangtri.gov.vn

 

Trưởng phòng

Nguyễn Đình Thi
ĐT: (0233).3595.599, DD: 0914.042.039
Email:
nguyendinhthi@quangtri.gov.vn
 


6. Lĩnh vực Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và KHCN
 

Phó phòng
Nguyễn Thị Thu

ĐT: (0233).3554.630, DD:0962.212.612
Email:
nguyenthithu_vpub@quangtri.gov.vn
 

Phó phòng
Nguyễn Anh Khoa

ĐT: (0233).3585.599, DD: 0906.466.669
Email:
nguyenanhkhoa@quangtri.gov.vn
 
 
 
Chuyên viên
Phan Văn Phước
ĐT: (0233).3550.892,
DD: 0913.349.389
Email: phanvanphuoc@quangtri.gov.vn

 

Chuyên viên tài nguyên
Hoàng Công Tuấn

ĐT: (0233).3852.839,
DD:
0905085095

Email: hoangcongtuan@quangtri.gov.vn
 


7. Lĩnh vực Đối ngoại

Chuyên viên
Nguyễn Thị Thanh Thảo
ĐT: (0233).3520.889, DD:0917.000.159
Email:
 nguyenthithanhthao@quangtri.gov.vn
 
 


8. Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính
 

Trưởng phòng
Tô Thị Hải Yến
DD:0905.605.579
Email: tothihaiyen@quangtri.gov.vn

Phó phòng

Võ Thị Thúy Hằng

ĐT: 0914.665.333
Email: vothithuyhang@quangtri.gov.vn
 
 

Chuyên viên
Nguyễn Minh Truyền
DD:0977.705.123
Email:
nguyenminhtruyen@quangtri.gov.vn


Chuyên viên

Hoàng Thị Hồng Trinh
ĐT: 0919.034.289
Email: hoanghongtrinh@quangtri.gov.vn 
 

III. BAN TIẾP CÔNG DÂN
 

Phó phòng

Lê Minh Dũng

ĐT: (0233).3575.177,DD: 0916.030.119
Email: leminhdung@quangtri.gov.vn

 

Phó phòng
Nguyễn Thị Phương
ĐT: (0233).3575.177,DD: 0935.220.234
Email: nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn

 
 

Chuyên viên
Lê Thị Minh

ĐT: 0917.103.567
Email: lethiminh@quangtri.gov.vn

 
 

Bảo vệ
Trần Đức Thông

ĐT: 0968.345.179
Email: tranducthong@quangtri.gov.vn
 

Bảo vệ
Nguyễn Văn Sáu

ĐT: 0914.884.406
Email: nguyenvansau@quangtri.gov.vn
 

IV. CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH
1. Phòng Hành chính - Tổ chức

Trưởng phòng
Nguyễn Trương Phong

ĐT: (0233).3853.264,DD: 0989.442.175
Email:nguyentruongphong@quangtri.gov.vn

 

Phó phòng
Lê Thị Hồng Thúy

ĐT: (0233).3852.501,DD: 0986.175.700
Email:lethihongthuy@quangtri.gov.vn
 


Chuy​ên viên
Nguyễn Thanh Hải

ĐT: (0233).3853.264,
DD: 0984567589

Email: nguyenthanhhai.vpub@quangtri.gov.vn


 

Nhân viên
Trần Thị Như Hoa

ĐT:(0233).3858.554,
DD: 0984.459.016


 

NV Văn thư

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

ĐT: (0233).3852.501,DD: 0983.159.716
Email: nguyenthibichnguyet@quangtri.gov.vn
 

NV Văn thư

Nguyễn Thùy Nhung

ĐT: (0233).3852.501,DD: 0935.985.889
Email: nguyenthuynhung@quangtri.gov.vn
 
   

Lưu trữ VP

Lâm Thị Mơ

ĐT: (0233).3856.415, DD:0903.545.159
Email: lamthimo@quangtri.gov.vn
 


 


Lưu trữ VP

Trần Thị Hiền

ĐT: (0233).3856.415,
DD:0984.774.770

Email: tranthihienqt@quangtri.gov.vn

2. Phòng Quản trị - Tài vụ


Trưởng phòng
Võ Thị Uyên

ĐT: (0233).3851.455, DD: 0914.277.626
Email: vothiuyen@quangtri.gov.vn
 

Phó phòng

Nguyễn Văn Nam

ĐT: (0233).3555.222,DD: 0914.242.263
Email: nguyenvannam@quangtri.gov.vn
 
 

Kế toán viên

Nguyễn Hồng Lê

ĐT: (0233).3555.222,DD: 0905.651.119
mail: nguyenhongle@quangtri.gov.vn
 
 
NV điện nước
Đỗ Tiến Trình

ĐT: (0233).3857.605, DD: 0978.553.555
Email:
dotientrinh@quangtri.gov.vn

 


2.1. Tổ lễ tân

Phụ trách lễ tân

Nguyễn Thị Thương

ĐT: (0233).3858.554,
DD: 0935.708.813

 
 

Nhân viên
Trần Thị Nhung

ĐT:(0233).3858.554,
DD: 0906585119

 

Nhân viên

Nguyễn Thị Thu

ĐT: (0233).3857.60,
DD: 0915.630.135
 
 

2.2. Đội xe
 

Đội trưởng

Nguyễn Đức Long
ĐT: 0905.012.159

Lái xe

Trịnh Bá Mạnh
ĐT: 0914.008.807
 

Lái xe

Trịnh Minh Quý
ĐT: 0983.295.551

Lái xe

Đào Hoàng Hà
ĐT: 0915.356.313
 

Lái xe

Nguyễn Hồng Quang
ĐT: 0947.606.264

Lái xe

Mai Xuân Tiến
ĐT: 0914.061.423

V. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Trung tâm Tin học tỉnh

 

Giám đốc

Lê Châu Long

ĐT: (0233).3854.486,DD:0905.140.606
Email: lechaulong@quangtri.gov.vn
 
 
Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Hiền

ĐT: (0233).2210992,DD: 0914.626.286
Email: nguyenvanhien@quangtri.gov.vn
 
 

Phó phòng TTTĐT

Phạm Mỹ Hạnh
DD:0947.002.333

Email: phammyhanh@quangtri.gov.vn
 

Phó phòng QLCB

Nguyễn Thị Thùy Dương

ĐT: (0233).2210.992,DD: 0974.974.656
Email: nguyenthithuyduong@quangtri.gov.vn

 

Phó phòng CNTT-TH

Nguyễn Thị Vân

ĐT: (0233).3666.112,DD: 0982.942.757
Email: nguyenthivanqt@quangtri.gov.vn
 
 

Kế toán trưởng

Nguyễn Thái Dũng

ĐT: (0233).3554.273;DD:0944.555.282
Email: nguyenthaidung@quangtri.gov.vn
 

Phó phòng QLCB

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

ĐT: (0233).3553.350,DD: 0905.875.179
Email: nguyenthithanhnhan@quangtri.gov.vn
 

Thiết kế đồ họa

Lê Hữu Nam
DD: 0906.404.043

Email: lehuunam@quangtri.gov.vn
 
 

Biên tập viên

Trần Hồng Hà
DD: 0905.952.828

Email: tranhongha@quangtri.gov.vn
 

Kỹ sư tin học
Dương N. Xuân Hiếu
DD: 0949.550.378

Email: duongnguyenxuanhieu@quangtri.gov.vn
 
 
 

Lái xe
Trương Công Minh
DD: 0984.114.142
Email: truongcongminh@quangtri.gov.vn

Biên tập viên
Nguyễn Tiến Nhất
DD: 0979.645.435

Email: nguyentiennhat@quangtri.gov.vn
 
 


 
 
2. Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh

Giám đốc
Nguyễn Thị Thúy
ĐT:(0233).3565.555,DD:0905.515.559
Email: nguyenthithuy@quangtri.gov.vn

 

 
 


3. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh
 

Giám đốc
Nguyễn Đức Tân
DD:0913.474.868
Email:
 nguyenductan@quangtri.gov.vn


Phó Giám đốc

Nguyễn Phi Tường

ĐT: 0913485804
Email:
 

4. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
 

Giám đốc
Lê Hữu Phước

ĐT: (0233).3686.678
DD: 0914226111

Email: lehuuphuoc@quangtri.gov.vn
 

Phó Giám đốc
Lâm Công Tuấn

ĐT: (0233).3554273,DD: 0914.312.112
Email: lamcongtuan@quangtri.gov.vn

 
 
nguyenthanhbinh 1
CVPT Hỗ trợ - Giám sát
Nguyễn Thanh Bình
DD:0914.353.252

Email: nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn

nguyentuyethanh
CVPT Hành chính -Tổng hợp
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
ĐT: (0233).3666.112,DD: 0943.373.222
Email: nguyentuyethanh@quangtri.gov.vn
 

CVTD tổng hợp kết quả TTHC
Lê Anh Phúc

ĐT: (0233).3564.125,DD: 0905.192.666
Email: leanhphuc@quangtri.gov.vn

Chuyên viên

Lê Vân

ĐT: 0945.974.777
Email: levan@quangtri.gov.vn
 
 

Tác giả bài viết: Thùy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 2.1 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây