Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

18-03-2022 09:52:13

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CQ TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH
 
Số  01-QC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Quảng Trị, ngày 20  tháng 10 năm 2015

 
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
 VĂN PHÒNG UBND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2015 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số  01-QĐ/ĐU ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị)

 

-  Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XI);
- Căn cứ Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Chấp hành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộVăn phòng UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị;
Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, thống nhất ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

 Chương I
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 1: Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Đảng ủy) là cơ quan chấp hành của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ giữa 2 kỳ Đại hội.
- Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020), xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cho toàn Đảng bộ, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng ủy, đồng thời kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.
- Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị:
+ Tham gia ý kiến với Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về nhiệm vụ chuyên môn trong từng thời kỳ.
+ Có chủ trương, nghị quyết để tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
- Tham gia với Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về công tác tổ chức và cán bộ theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và hướng dẫn của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
- Xét đề nghị kết nạp đảng viên, xét khen thưởng, kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng theo quy định Điều lệ Đảng.
- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
- Chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị Đảng bộ; chuẩn bị nội dung, nhân sự, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Điều 2: Trách nhiệm, quyền hạn các đồng chí đảng ủy viên
- Tham gia lãnh đạo tập thể Đảng ủy dự đầy đủ các kỳ họp Đảng ủy, chuẩn bị ý kiến đóng góp có chất lượng tốt. Mỗi Đảng ủy viên được giao phụ trách chi bộ và một số lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác được phân công, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng ủy phân công với tinh thần chủ động sáng tạo và trách nhiệm cao.
-  Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của cấp ủy đơn vị mình phụ trách, phản ánh và đề xuất kịp thời với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy những diễn biến về tư tưởng, tổ chức, cán bộ và mọi hoạt động trong đơn vị có liên quan đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ và công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, các đoàn thể quần chúng. Gương mẫu trong việc chấp hành các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, gắn bó với quân chúng cơ quan, cùn như ở nơi cư trú, không ngừng tự nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực tự lãnh đạo, điều hành..
- Có quyền được thông tin và chất vấn các hoạt động của Đảng ủy và các đồng chí đảng ủy viên khác. Có quyền trình bày để làm rõ những kết luận có liên quan đến bản thân khi cần thiết. Có quyền bảo lưu ý kiến, nhưng phải chấp hành nghị quyết của tập thể đã thông qua.
          Điều 3: Phân công nhiệm vụ công tác của từng đồng chí trong BCH Đảng bộ  Văn phòng UBND tỉnh:
- Đồng chí Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm mọi mặt trước Đảng uỷ cấp trên và Đảng uỷ Văn phòng về hoạt động của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; thay mặt cho Đảng ủy quyết định các vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn và những chủ trương do Đảng ủy quyết định; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Đảng bộ với Đảng uỷ cấp trên; chủ trì các cuộc họp Đảng uỷ, Đảng bộ thường kỳ cũng như đột xuất, kết luận những vấn đề đã thảo luận, quyết định theo đa số; chăm lo, xây dựng đoàn kết nội bộ Đảng uỷ, Đảng bộ; duy trì chế độ sinh hoạt của Đảng uỷ, Đảng bộ theo đúng quy định Điều lệ Đảng; ký các văn bản của Đảng uỷ, của Đảng bộ.
          - Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, có trách nhiệm phụ trách Công  đoàn, Đoàn Thanh niên; công tác kiểm tra của Đảng bộ; thay mặt Bí thư điều hành hoạt động của Đảng bộ khi đồng chí Bí thư đi vắng, ký các văn bản của Đảng uỷ, của Đảng bộ khi được đồng chí Bí thư uỷ quyền; thực hiện các công việc khác của Đảng uỷ khi được đồng chí Bí thư Đảng ủy phân công.
- Đồng chí  Đảng ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về công tác Tuyên giáo của Đảng bộ đồng thời thực hiện các công việc khác khi được đồng chí Bí thư Đảng ủy phân công.
- Đồng chí Đảng ủy viên theo dỏi công tác Kiểm tra, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về công tác kiểm tra Đảng ủy đồng thời thực hiện các công việc khác khi được đồng chí Bí thư Đảng ủy phân công.
- Đồng chí  Đảng ủy viên phụ trách công tác Nữ công chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về hoạt động của Ban Nữ công cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đồng thời thực hiện các công việc khác khi được đồng chí Bí thư Đảng ủy phân công.
- Đồng chí  Đảng ủy viên phụ trách công tác Tài chính, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về công tác  tài chính của Đảng bộ đồng thời thực hiện các công việc khác khi được đồng chí Bí thư Đảng ủy phân công.
- Đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về chuẩn bị nội dung họp Đảng ủy: tổng hợp tình hình và chuẩn bị các văn bản, thông tin cấn thiết để đảng ủy thảo luận, quyết định;    chịu trách nhiệm về công tác đảng vụ, đảm bảo chế độ báo cáo với cấp ủy cấp trên, thông tin cho các đồng chí đảng ủy viên, các chi bộ và đảng viên những vấn đề cần thiết theo quy định; đồng thời thực hiện các công việc khác khi được đồng chí Bí thư Đảng ủy phân công.

 

Chương II
NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC
 

          Điều 4:  BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mở rộng dân chủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao hiệu quả công tác, hiệu quả lãnh đạo.
          Điều 5: BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình công tác, quy chế làm việc để chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ và các Chi bộ theo chương trình, quy chế. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc, giao ban nắm tình hình để có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.
         
Điều 6: Chế độ làm việc:
          - Đảng ủy họp mỗi tháng 1 lần, khi cần thiết mời Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tham dự và khi có việc đột xuất thì họp bất thường; thời gian họp vào cuối tháng. Nội dung họp: đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng, công tác Đảng, Đoàn thể của Đảng ủy, của Đảng bộ trong tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm; đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Nội dung và ý kiến thảo luận của các thành viên, kết luận của đồng chí chủ trì phải được ghi vào biên bản. Các nghị quyết của Đảng ủy phải có ít nhất 2/3 số ủy viên dự họp và quá 1/2 số ủy viên tán thành mới có giá trị.
          - Các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ và lĩnh vực công tác được phân công phải báo cáo công việc hằng tháng và những diến biến bất thường với BCH Đảng bộ hoặc đồng chí Bí thư, khi cần thiết có thể ủy nhiệm cho 1 đồng chí ở đơn vị báo cáo.
          - Chế độ tự phê bình và phê bình: 6 tháng, cuối năm, tổ chức kiểm điểm cá nhân, tập thể và cá nhân Đảng ủy, hướng dẫn cho các chi bộ, đảng viên tự phê bình, phê bình, phân loại đảng viên và tổ chức Đảng, bình xét danh hiệu thi đua trong Đảng và đề nghị cấp trên khen thưởng.
          - Chế độ học tập: Đảng ủy có kế hoạch và đề nghị Đảng ủy cấp trên, Thủ trưởng chuyên môn tổ chức tập huấn hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, về quản lý nhà nước, về nghiệp vụ công tác Đảng, về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn...cho các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy viên và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Mỗi đồng chí đảng ủy viên xây dựng chương trình tự học, tự bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu công tác và điều kiện của riêng mình.
          Điều 7: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chuyên môn và các đoàn thể:
          - Phối hợp với thủ trưởng chuyên môn lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo cuả Đảng ủy đối với những chủ trương về chuyên môn, quản lý tài chính, tài sản về công tác tổ chức cán bộ, về thực hiện chế độ chính sách, về thi đua khen thưởng trong cơ quan...
          - Định kỳ 6 tháng, cuối năm, Đảng ủy nghe BCH các Đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên CSHCM, Ban Nữ công) báo cáo tình hình hoạt động và có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo. Các đoàn thể khi có vấn đề cần đề xuất với Đảng ủy phải có văn bản gửi đến Văn phòng Đảng ủy để trình ra Đảng ủy, nếu có liên quan đến chuyên môn thì Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng phối hợp giải quyết. Những vấn đề đột xuất, giao cho đồng chí Bí thư giải quyết.
          Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa chuyên môn, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng khác.

 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8: Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, các đồng chí đảng ủy viên của Đảng bộ, các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này. Bí thư các chi bộ có trách nhiệm phổ biến nội dung quy chế đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ; xây dựng quy chế làm việc của chi bộ phù hợp với quy định của Quy chế này. Quy chế được Đảng ủy thống nhất thông qua ngày  20 /10/2015, trong quá trình thực hiện có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ.

 

Nơi nhận:                               
- BTV ĐUK (báo cáo);                          
- Các đ/c đảng ủy viên;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh; 
- Các chi bộ trực thuộc;
- BCH Công đoàn;
- BCH Chi đoàn TN;
- Lưu: VPĐU.      
T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
 (Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Văn Bốn

Các tin khác