VP UBND tỉnh Bình Trị Thiên giai đoạn 1976 - 1989 - VPUBND Tỉnh

Chứng chỉ ISO 9001, chứng chỉ năng lực xây dựngHoàng Bảo Khoa, Đọc báo, Thành Nha