VP UBND tỉnh Bình Trị Thiên giai đoạn 1976 - 1989 - VPUBND Tỉnh