Chi tiết 360 - VPUBND Tỉnh

  

Báo cáo tình hình công tác nữ công Văn phòng UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2015

11-03-2022 09:21:39

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

TỈNH QUẢNG TRỊ
BCH CĐ VP UBND TỈNH
 
Số: ....../CĐ-BNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Quảng Trị, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

BÁO CÁO

Tình hình công tác nữ công 9 tháng đầu năm 2015

          1. Tình hình chung:
Nữ công cơ quan Văn phòng UBND tỉnh sinh hoạt ở tất cả Phòng, Trung tâm trực thuộc tổng số có 42 đồng chí,  có 19 đồng chí là đảng viên, 25 đồng chí có trình độ Đại học; 03 đồng chí có trình độ Cao đẳng còn lại là Trung cấp và khác.
           2. Những việc đã làm:
          Phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức trong Văn phòng UBND tỉnh cùng với chuyên môn, công đoàn thực hiện quy chế phối hợp đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các phong trào do cơ quan, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức cụ thể:
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện nghị quyết 6b/NQ-BCH, ngày 29/01/2011 của Ban chấp hành TLĐ Việt Nam “về công tác vận động nữ công nhân, viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH-HDDH đất  nước” và chỉ thị 03/CT_TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn chủ tịch TLĐ “Về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà: trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015.
- Tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về chế độ chính sách đối với lao động nữ, trong đó tập trung vào Luật BHXH (sửa đổi), Bộ luật lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật bình đẳng giới; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ...
- Tổ chức hoạt động về nguồn nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Nhân dịp này tổ chức phát động nữ cán bộ CNVC -LĐ chấp hành tốt nội quy cơ quan, quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC Văn phòng UBND tỉnh;
- Tham gia có chất lượng các quy chế, quy định của chuyên môn và Công đoàn CS Văn phòng UBND tỉnh  như quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động VP UBND tỉnh, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy cơ quan, quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC Văn phòng UBND tỉnh quy định chế độ thăm viếng ...
          - Tham gia ký giao ước thi đua với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Văn phòng UBND tỉnh.
- Cử đoàn viên nữ tham gia hội thi “Nữ cán bộ tài năng, duyên dáng”. Kết quả hội thi đạt giải nhì.
- Thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ cán bộ, công chức, viên chức. Ban nữ công quần chúng kịp thời động viên thăm hỏi chị em khi ốm đau, hoạn nạn, động viên chị em khắc phục khó khăn cố gắng vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan giao, hưởng ứng và tham gia đầy đủ, sôi nổi các hoạt động do cơ quan, Công đoàn, đoàn thanh niên phát động.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ được Đảng uỷ cũng như lãnh đạo Văn phòng quan tâm. Hiện nay có 01 đồng chí nữ là giám đốc trung tâm, 01 đồng chí nữ là trưởng phòng, 04 đồng chí nữ là phó trưởng phòng, 02 đồng chí nữ tham gia vào BCH đảng uỷ Văn phòng nhiệm kỳ 2015-2020. Trong 9 tháng đầu năm đã bồi dưỡng kết nạp 04 cán bộ nữ vào đảng cộng sản Việt Nam,  8 đồng chí nữ được cử đi học các lớp dài hạn và ngắn hạn.
           
          3. Những khó khăn và tồn tại:
 Đội ngũ nữ CBCC-VC sinh hoạt, công tác ở nhiều bộ phận, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trực tiếp và bộ phận làm công tác phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, hoạt động Nữ công cũng gặp một số khó khăn như đặc điểm công tác ở mỗi bộ phận có chức năng, nhiệm vụ khác nhau thường bị cuốn hút vào công việc chuyên môn thường xuyên cũng như đột xuất nên việc tổ chức các hoạt động cũng gặp khó khăn nhất là về mặt thời gian, tham gia các phong trào chưa sôi nổi còn hạn chế.
4. Phương hướng hoạt động của ban nữ công trong quý IV năm 2015:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các nội dung có liên quan đến lao động nữ; tuyên truyền và triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020,
- Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, phát động 100% chị em đăng ký danh hiệu thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của đơn vị;
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về mọi mặt trong nữ CCVC-LĐ nhất là nhận thức về hội nhập Quốc tế. Tổ chức quán triệt, học tập chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH.
- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng" và phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Chú trọng đến hoạt động tuyên truyền về công tác dân số - KHH gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội;
- Tổ chức tốt ngày 20/10 đồng thời đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt về giới để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong chị em.
- Vận động nữ CCVC-LĐ chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, chuyên môn, kỷ thuật nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính, kiến thức pháp luật... để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nữ CCVC-LĐ: đề xuất việc cải thiện điều kiện làm việc của nữ, các điều kiện về vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, các phong trào văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch ...
 
          Trên đây là những kết quả mà đội ngũ nữ CBCCVC-LĐ cơ quan đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2015

 

Nơi nhận:  
- CĐ Viên chức tỉnh; 
- VP Đảng ủy (b/c)                                          
- BCH Công đoàn VP;
- Các Công đoàn CS TV;
- Lưu: CĐ, NC.
 

TM. BAN CHẤP HÀNH
TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Thúy