Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 8/2017

11-03-2022 14:43:56

LÃNH ĐẠO VP UBND TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 1586 276
Lê Nguyên Hồng 342 49
Nguyễn Cửu 443 98

 

 
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Tiến Dũng 81 11
Lê Nguyễn Hải Dương 38 19
Nguyễn Anh Khoa 162 79
Nguyễn Hoài Nam 271 123
Nguyễn Thị Thanh Thảo 87 35
Nguyễn Thị Thu 113 69
Nguyễn Đình Thi 228 114
Nguyễn Đăng Mừng 227 29
Nguyễn Đức Tân 82 48
Phan Văn Phước 103 38
Trần Duy Phương 175 90
Trần Hồng Hạnh 123 15
Trần Minh Tài 158 77
Trần Văn Thạnh 354 174
Đoàn Minh Phong 128 48
Đặng Quang Linh 177 121

 

 
 
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo VB đã ký
Nguyễn Thị Anh Thu 15 14 10
Nguyễn Thị Vân 1 0 0
Nguyễn Trương Phong 1 5 0

 

 
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Văn Nam 2 12
Võ Thị Tố Uyên 0 0

 

 
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Trọng Nhân 103 18
Lê Minh Dũng 103 0
Nguyễn Thị Phương 103 0

 

 

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo VB đã ký
Lê Châu Long 141 0 7
Lâm Công Tuấn 33 1 1
Nguyễn Văn Hiền 50 2 0

Các tin khác