Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

11-03-2022 10:19:43

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         VĂN PHÒNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       Số: 274 /QĐ-VP                     Quảng Trị, ngày  14  tháng 6   năm 2018
 
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện
Quy chế dân chủ cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

            
 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

          
     
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 10 tháng 7 năm 1989 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,
 
 

QUYẾT ĐỊNH:

 
        Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các ông, bà có tên sau đây:

  1. Ông Nguyễn Cửu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Văn phòng, Trưởng ban;
  2. Ông Trần Văn Thạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó ban;
  3. Ông Nguyễn Trương Phong, Phụ trách Phòng Hành chính - Tổ chức, Thành viên;
  4. Bà Võ Thị Uyên, Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Thành viên.;
  5. Ông Lê Châu Long, Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh, Thành viên;
  6. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh, Thành viên;
  7. Ông Trần Duy Phương, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành viên.

         Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Định kỳ đánh giá kết quả và tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở để Văn phòng báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 302/QĐ-VP ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng UBND tỉnh.
          Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Thủ trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như điều 3;                                                                   
- Chủ tịch, các PCT (b/c);
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- CVP, các PVP;
- Sở Nội vụ;
- CB,CC,VC Văn phòng;
- Lưu VT, HC-TC(H).                                                                           
                                                                                                      Nguyễn Văn Bốn

Các tin khác