Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Thông báo số 268/TB-VP ngày 01/6/2022 về việc phân công trách nhiệm trong Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

17-08-2022 15:50:34

Thông báo số 268/TB-VP ngày 01/6/2022 về việc phân công trách nhiệm trong Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Các tin khác