Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

V/v chương trình tập huấn những điểm mới trong luật Kế toán (sửa đổi) và cơ chế tự chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

17-03-2022 09:06:38

(Xem file đính kèm tại đây)

Các tin khác