Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2010 - 2015

22-08-2022 15:29:41

Chủ tịch
Nguyễn Cửu
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh


Phó Chủ tịch
Trần Văn Thạnh
Trưởng phòng Tài Chính - Thương mại

 


Ủy viên
Nguyễn Văn Nam
Phó Trưởng phòng QTTV


Ủy viên
Nguyễn Thị Thúy
Giám đốc TTDVHN


Ủy viên
Nguyễn Thanh Bình
Chuyên viên TT PVHCC

 


Ủy viên
Nguyễn Trương Phong
Trưởng phòng HCTC


Ủy viên
Trần Hồng Hạnh
PGĐ Trung tâm Phục vụ HCC