Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Quy trình kiểm soát hồ sơ

11-03-2022 10:59:25

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
  1. Lập danh mục hồ sơ        
  2. Lưu giữ hồ sơ
  3. Mượn và trả hồ sơ
  4. Hủy bỏ hồ sơ
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Nguyễn Văn A    
Chữ ký  
 
 
 
 
 
 
   
 
Chức vụ .................. Đại diện lãnh đạo  


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định cách thức kiểm soát hồ sơ trong việc nhận biết, truy xuất, bảo quản, hủy bỏ các hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh…

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với hồ sơ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng tại Văn phòng UBND tỉnh… 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Điều 4.2.4 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
 • Sổ tay chất lượng
 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
 • Hồ sơ chất lượng: Hồ sơ là tài liệu ghi nhận các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện.

Đơn vị:           Các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh…

 • ĐDLĐ:         Đại diện lãnh đạo    
 • HTQLCL:     Hệ thống quản lý chất lượng
 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
TT Hoạt động Trách nhiệm Mô tả Biểu mẫu
5.1 Lập danh mục hồ sơ Các đơn vị ĐDLĐ và các đơn vị xác định và lập danh mục hồ sơ theo BM 02.01 – Danh mục hồ sơ. Các hồ sơ cần lưu của các đơn vị phải được cập nhật và theo dõi theo danh mục này BM 02.01
5.2 Lưu giữ hồ sơ Các đơn vị Căn cứ vào Danh mục hồ sơ cần lưu tại Mục 7 của các Quy trình/Thủ tục, trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ các hồ sơ đảm bảo dễ tìm, dễ lấy và được sắp xếp khoa học.
Các hồ sơ liên quan tới việc xử lý các công việc sau một thời gian lưu trữ phải được chuyển cho một đơn vị có chức năng lưu trữ, quản lý hồ sơ để lưu trữ và quản lý hồ sơ theo quy định.
 
5.3 Mượn và trả hồ sơ Các đơn vị Khi cán bộ có nhu cầu mượn hồ sơ, đơn vị cho mượn có trách nhiệm hướng dẫn người mượn hồ sơ lập BM 02.02 - Yêu cầu mượn hồ sơ và theo dõi hồ sơ đó đến khi được trả lại. BM 02.02
5.4 Hủy hồ sơ Các đơn vị Hồ sơ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị nào thì đơn vị đó có trách nhiệm hủy hồ sơ bằng cách: xé, đốt, hoặc tái sử dụng hoặc tái chế. Khi hủy cần lập biên bản hủy hồ sơ theo BM 02.03 BM 02.03

 

 1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
BM 02.01 Danh mục hồ sơ
 1.  
BM 02.02 Mượn và trả hồ sơ
 1.  
BM 02.03 Hủy hồ sơ

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên Biểu mẫu
 1.  
Danh mục hồ sơ
 1.  
Mượn và trả hồ sơ
 1.  
Hủy hồ sơ
Chú ý: Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 02 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Các tin khác