Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Quy trình hành động khắc phục

11-03-2022 11:04:09

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Phát hiện sự không phù hợp
5.2. Xem xét và chỉ định người chủ trì
5.3. Điều tra nguyên nhân và đề xuất hành động khắc phục
5.4. Phê duyệt hành động khắc phục
5.5. Thực hiện hành động khắc phục
5.6. Xem xét kết quả
5.7. Lưu hồ sơ

 1. BIỂU MẪU
 2. HỒ SƠ CẦN LƯU
Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Nguyễn Văn A    
Chữ ký  
 
 
 
 
 
 
   
 
Chức vụ .................. Đại diện lãnh đạo  


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
 

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết công việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự không phù hợp tương tự.

 1. PHẠM VI

Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của  Văn phòng UBND tỉnh...

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Điều 8.5.2 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Sổ tay chất lượng
 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
 • HĐKP:          Hành động khắc phục
 • KPH:             Không phù hợp
 • ĐDLĐ: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay hay các tình trạng không mong muốn khác.
 • Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của văn bản pháp quy và các quy định liên quan).
 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
TT Hoạt động Trách nhiệm Yêu cầu Biểu mẫu
5.1 Phát hiện sự KPH Mọi cán bộ, công chức Ghi nhận nội dung sự không phù hợp. Trong trường hợp sự không phù hợp là các khiếu nại khách hàng thì người có trách nhiệm  ghi nhận phản hồi của khách hàng vào biểu mẫu BM 05.02 – Sổ theo dõi phản hồi khách hàng, sau đó thông báo cho ĐDLĐ. BM 05.01
BM 05.02
5.2 Xem xét và chỉ định người chủ trì ĐDLĐ hoặc Lãnh đạo cơ quan Xem xét bản chất sự KPH. Nếu đúng, chỉ định người chủ trì theo dõi HĐKP theo các bước tiếp theo. Nếu không chính xác, phản hồi và trả lời với người phản hồi/ khiếu nại. Trong trường hợp, khiếu nại bằng văn bản, thông báo cho người khiếu nại thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo BM 05.01
 
5.3 Điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP Người được chỉ định Người được chỉ định điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP lên người có thẩm quyền. BM 05.01
 
5.4 Phê duyệt HĐKP ĐDLĐ hoặc Lãnh đạo cơ quan Xem xét kết quả điều tra và HĐKP được đề xuất BM 05.01
 
5.5 Thực hiện HĐKP Người được chỉ định Thực hiện HĐKP theo đề xuất. BM 05.01
  Xem xét kết quả ĐDLĐ hoặc Lãnh đạo cơ quan Đánh giá kết quả thực hiện HĐKP xem có loại bỏ được nguyên nhân của sự KPH và ngăn ngừa việc tái diễn. Nếu đạt, cho lưu hồ sơ theo bước tiếp theo. Nếu không đạt, mở Yêu cầu HĐKP mới và quay trở lại 5.3. BM 05.01
 
5.6 Lưu hồ sơ Đơn vị khắc phục Lưu lại hồ sơ BM 05.01

 

 1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
BM 05.01 Yêu cầu hành động khắc phục
 1.  
BM 05.02 Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên Biểu mẫu
 1.  
Yêu cầu hành động khắc phục
 1.  
Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng
Chú ý: Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 02 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Các tin khác