Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Báo cáo 671/BC-VP ngày 20/11/2023 về tình hình thực hiện Đề án văn hóa công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương Nhà nước năm 2023

22-11-2023 09:46:24

Báo cáo 671/BC-VP ngày 20/11/2023 về tình hình thực hiện Đề án văn hóa công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương Nhà nước năm 2023
 

Các tin khác