Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Quyết định số 676/QĐ-VP ngày 31/12/2022 v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

09-11-2023 10:41:32

Quyết định số 676/QĐ-VP ngày 31/12/2022 v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị