Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Công văn 606/VP-QTTV ngày 26/10/2023 V/v đánh giá tình hình thực hiện các quy định phân cấp quản lý tài sản công

09-11-2023 10:48:57

Công văn 606/VP-QTTV ngày 26/10/2023 V/v đánh giá tình hình thực hiện các quy định phân cấp quản lý tài sản công

Các tin khác