Tổ chức bộ máy - VPUBND Tỉnh

  

Tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh

23-04-2024 15:03:36

 I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG (Phân công nhiệm vụ)

 

 

Chánh Văn phòng
Nguyễn Cảnh Hưng

ĐT: (0233).3553.359; DD: 0913.411.134

 nguyencanhhung@quangtri.gov.vn 

 

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Cửu

ĐT: (0233).3577.399; DD:0914.178.167

nguyencuu@quangtri.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng
Lê Hữu Phước

ĐT: (0233).3686.678; DD: 0914226111

lehuuphuoc@quangtri.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng
Lê Châu Long
ĐT: (0233).3854.486;DD:0905.140.606

lechaulong@quangtri.gov.vn


II. CÁC PHÒNG, BAN (QĐ 09/QĐ-VP)
1. Phòng Tổng hợp 

Trưởng phòng
Lê Văn Úy
ĐT: 0976.052.018

levanuy@quangtri.gov.vn

Phó phòng
Nguyễn Anh Khoa
ĐT: 0906.466.669

nguyenanhkhoa@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Võ Thị Thúy Hằng
ĐT: 0914.665.333

vothithuyhang@quangtri.gov.vn2. Phòng Kinh tế

Trưởng phòng
Trần Duy Phương

ĐT: (0233).3536.677,DD:0906.560.777

tranduyphuong@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Nguyễn Thị Thu

ĐT: (0233).3554.630,DD:0962.212.612

nguyenthithu_vpub@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Trần Minh Tài
ĐT: (0233).3558.399,DD: 0944.203.555

tranminhtai@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Nguyễn Đăng Hưng
ĐT: 0947207333

hoangcongtuan@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Hoàng Công Tuấn
ĐT: (0233).3852.839,DD: 0905085095

hoangcongtuan@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Trần Tuấn Anh

ĐT: 0915.639.329


3. Phòng Khoa giáo - Văn xã

Trưởng phòng
Nguyễn Đình Thi
ĐT: (0233).3595.599,
DD: 0914.042.039

nguyendinhthi@quangtri.gov.vn

Phó phòng
Đoàn Minh Phong
ĐT: (0233).3555.621,
DD:0913.485.719

doanminhphong@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Hoàng Lê Duy
ĐT: 0983485747

hoangcongtuan@quangtri.gov.vn


4. Phòng Nội chính

Trưởng phòng
Nguyễn Đăng Mừng

ĐT: (0233).3554.632, DD:0942.379.199

nguyendangmung@quangtri.gov.vn

Phó phòng
Tô Thị Hải Yến
DD:0905.605.579

tothihaiyen@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Hoàng Thị Hồng Trinh
ĐT: 0919.034.289

hoanghongtrinh@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Nguyễn Thanh Quang​
ĐT: (0233).3575.177,DD: 0912189357

nguyenthanhquang@quangtri.gov.

 

 

 

5. Phòng Tài chính - Thương mại

Trưởng phòng
Trần Văn Thạnh
ĐT: (0233).3852.102, DD:0905.070.576

tranvanthanh@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Nguyễn Thị Thanh Thảo
ĐT: (0233).3520.889, DD:0917.000.159

nguyenthithanhthao@quangtri.gov.vn


III. BAN TIẾP CÔNG DÂN

Trưởng phòng
Tiếp dân và xử lý đơn

Lê Minh Dũng
ĐT: (0233).3575.177,DD: 0916.030.119

leminhdung@quangtri.gov.vn

Phó phòng
Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Phương

ĐT: (0233).3575.177,DD: 0976.495.777
nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn

Bảo vệ
Trần Đức Thông

ĐT: 0968.345.179

tranducthong@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Lê Thị Minh

ĐT: 0917.103.567

lethiminh@quangtri.gov.vn

Bảo vệ
Nguyễn Văn Sáu

ĐT: 0914.884.406

nguyenvansau@quangtri.gov.vn


IV. TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

 

Giám đốc
Lê Hữu Phước

ĐT: (0233).3686.678
DD: 0914226111

lehuuphuoc@quangtri.gov.vn

Phó Giám đốc
Trần Hồng Hạnh
ĐT: (0233).3700088
DD: 0898238333

tranhonghanh@quangtri.gov.vn

CVPT Hỗ trợ - Giám sát
Nguyễn Thanh Bình
DD:0914.353.252

nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn

​CVPT Hành chính -Tổng hợp
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
ĐT: (0233).3666.112,DD: 0943.373.222

nguyentuyethanh@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Lê Anh Phúc

ĐT: (0233).3564.125,DD: 0905.192.666

leanhphuc@quangtri.gov.vn

​Chuyên viên
Lê Vân
ĐT: 0945.974.777

levan@quangtri.gov.vn


IV. CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH
1. Phòng Hành chính - Tổ chức

 

Trưởng phòng
Nguyễn Trương Phong
ĐT: (0233).3853.264,DD: 0989.442.175

nguyentruongphong@quangtri.gov.vn

Phó phòng
Lê Thị Hồng Thúy
ĐT: (0233).3852.501,DD: 0986.175.700

lethihongthuy@quangtri.gov.vn

 

NV Văn thư
Nguyễn Thị Bích Nguyệt
ĐT: (0233).3852.501,DD: 0983.159.716

nguyenthibichnguyet@quangtri.gov.vn

Nhân viên
Trần Thị Như Hoa
ĐT:(0233).3858.554,DD: 0984.459.016

NV Văn thư
Nguyễn Thùy Nhung
ĐT: (0233).3852.501,DD: 0935.985.889

nguyenthuynhung@quangtri.gov.vn

 

Chuyên viên
Nguyễn Minh Truyền
DD:0977.705.123

nguyenminhtruyen@quangtri.gov.vn

Lưu trữ VP
Lâm Thị Mơ
ĐT: (0233).3856.415, DD:0903.545.159

lamthimo@quangtri.gov.vn

Lưu trữ VP
Trần Thị Hiền
ĐT: (0233).3856.415,DD:0984.774.770

tranthihienqt@quangtri.gov.vn

 

2. Phòng Quản trị - Tài vụ

Trưởng phòng
Võ Thị Uyên
ĐT: (0233).3851.455, DD: 0914.277.626

vothiuyen@quangtri.gov.vn

Phó phòng
Nguyễn Văn Nam
ĐT: (0233).3555.222,DD: 0914.242.263

nguyenvannam@quangtri.gov.vn

Kế toán viên
Nguyễn Hồng Lê
ĐT: (0233).3555.222,
DD: 0905.651.119
nguyenhongle@quangtri.gov.vn

Thủ quỹ
Hoàng Thị Hồng Hạnh

ĐT:  02333.553.210,
DD:0984.841.032
hoangthihonghanh@quangtri.gov.vn

NV điện nước
Đỗ Tiến Trình

ĐT: (0233).3857.605,
DD: 0978.553.555
dotientrinh@quangtri.gov.vn 

 

 

 

2.1. Tổ lễ tân

Phụ trách lễ tân
Nguyễn Thị Thương
ĐT: (0233).3858.554,DD: 0935.708.813

Nhân viên
Nguyễn Thị Thu
ĐT: (0233).3857.60,DD: 0915.630.135


2.2. Đội xe

Đội trưởng
Nguyễn Đức Long
ĐT: 0905.012.159

Lái xe
Trịnh Minh Quý
ĐT: 0983.295.551

​Lái xe
Đào Hoàng Hà
ĐT: 0915.356.313

Lái xe
Nguyễn Hồng Quang
ĐT: 0947.606.264

​Lái xe
Mai Xuân Tiến
ĐT: 0914.061.423

 

 

Lái xe
Trương Công Minh
DD: 0984.114.142

truongcongminh@quangtri.gov.vn

 


V. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


1. Trung tâm Tin học tỉnh

 

 

Giám đốc
Lâm Công Tuấn
ĐT: (0233).3554273,DD: 0914.312.112

lamcongtuan@quangtri.gov.vn

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Hiền
ĐT: (0233).2210992,DD: 0914.626.286

nguyenvanhien@quangtri.gov.vn

 

 ​ 

Phó phòng TTTĐT
Phạm Mỹ Hạnh
DD:0947.002.333

phammyhanh@quangtri.gov.vn

Phó phòng QLCB
    Nguyễn Thị Thùy Dương   
DD: 0974.974.656

 nguyenthithuyduong@quangtri.gov.vn

Biên tập viên
Trần Hồng Hà
DD: 0905.952.828

tranhongha@quangtri.gov.vn

Kế toán trưởng
Nguyễn Thái Dũng
ĐT: 0233).3554.273;
DD:0944.555.282
nguyenthaidung@quangtri.gov.vn

Phó phòng QLCB
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
ĐT: (0233).3553.350; 
DD: 0905.875.179
nguyenthithanhnhan@quangtri.gov.vn

Thiết kế đồ họa
Lê Hữu Nam
DD: 0906.404.043

lehuunam@quangtri.gov.vn

 

 

Phó phòng CNTT-TH
Nguyễn Thị Vân
ĐT: (0233).3666.112,DD: 0982.942.757

nguyenthivanqt@quangtri.gov.vn

Kỹ sư tin học
Dương N. Xuân Hiếu
DD: 0949.550.378

duongnguyenxuanhieu@quangtri.gov.vn

Kỹ sư
Nguyễn Đức Anh

 DD: 0919.027.444

nguyenducanhqt@gmail.com

Biên tập viên
Nguyễn Tiến Nhất
DD: 0979.645.435

nguyentiennhat@quangtri.gov.vn

 

 3. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh

Giám đốc
Nguyễn Đức Tân
DD:0913.474.868

nguyenductan@quangtri.gov.vn

​Phó Giám đốc
Trần Phi Tường
ĐT: 0913485804

nguyenphituong@quangtri.gov.vn4. Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh

Giám đốc
Nguyễn Thị Thúy
ĐT:(0233).3565.555,DD:0905.515.559

nguyenthithuy@quangtri.gov.vn

 

Tác giả bài viết: Thùy Dương

]]>