Tổ chức bộ máy - VPUBND Tỉnh

Tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh

28-09-2022 08:44:25

 I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG (Phân công nhiệm vụ)
 

 

Chánh Văn phòng
Nguyễn Cảnh Hưng

ĐT: (0233).3553.359
DD: 0913.411.134

Email: nguyencanhhung@quangtri.gov.vn

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Cửu

ĐT: (0233).3577.399; 
DD:0914.178.167

Email: nguyencuu@quangtri.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng
Lê Hữu Phước

ĐT: (0233).3686.678
DD: 0914226111

Email: lehuuphuoc@quangtri.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng
Lê Châu Long
ĐT: (0233).3854.486,
DD:0905.140.606

Email: lechaulong@quangtri.gov.vn


II. CÁC PHÒNG, BAN (QĐ 09/QĐ-VP)
1. Phòng Tổng hợp 

Trưởng phòng
Lê Văn Úy
ĐT: 0976.052.018

Email: levanuy@quangtri.gov.vn

Phó phòng
Nguyễn Anh Khoa

ĐT: (0233).3585.599, DD: 0906.466.669

Email: nguyenanhkhoa@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Võ Thị Thúy Hằng
ĐT: 0914.665.333

Email: vothithuyhang@quangtri.gov.vn2. Phòng Kinh tế

Trưởng phòng
Trần Duy Phương
ĐT: (0233).3536.677, DD:0906.560.777


Email: tranduyphuong@quangtri.gov.vn

Phó phòng
Phan Văn Phước
ĐT: (0233).3550.892,
DD: 0913.349.389

Email: phanvanphuoc@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Nguyễn Thị Thu

ĐT: (0233).3554.630,
DD:0962.212.612


Email: nguyenthithu_vpub@quangtri.gov.vn

     
Chuyên viên
Trần Minh Tài
ĐT: (0233).3558.399,
DD: 0944.203.555

Email: tranminhtai@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Hoàng Công Tuấn
ĐT: (0233).3852.839,
DD: 0905085095


Email:hoangcongtuan@quangtri.gov.vn

Chuyên viên
Nguyễn Đăng Hưng
ĐT: 0947207333

Email: hoangcongtuan@quangtri.gov.vn


3. Phòng Khoa giáo - Văn xã

Trưởng phòng
Nguyễn Đình Thi
ĐT: (0233).3595.599, DD: 0914.042.039


Email: nguyendinhthi@quangtri.gov.vn

Phó phòng
Đoàn Minh Phong
ĐT: (0233).3555.621, DD:0913.485.719

Email: doanminhphong@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Hoàng Lê Duy
ĐT: 0983485747

Email: hoangcongtuan@quangtri.gov.vn


4. Phòng Nội chính

Trưởng phòng
Nguyễn Đăng Mừng

ĐT: (0233).3554.632, DD:0942.379.199

Email: nguyendangmung@quangtri.gov.vn
Phó phòng
Tô Thị Hải Yến
DD:0905.605.579

Email: tothihaiyen@quangtri.gov.vn
   
Chuyên viên
Hoàng Thị Hồng Trinh
ĐT: 0919.034.289

Email: hoanghongtrinh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Nguyễn Thanh Quang​
ĐT: (0233).3575.177,DD: 0912189357

Email: nguyenthanhquang@quangtri.gov.
   

 

5. Phòng Tài chính - Thương mại

Trưởng phòng
Trần Văn Thạnh
ĐT: (0233).3852.102, DD:0905.070.576

Email: tranvanthanh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Nguyễn Thị Thanh Thảo
ĐT: (0233).3520.889, DD:0917.000.159

Email:  nguyenthithanhthao@quangtri.gov.vn
   


III. BAN TIẾP CÔNG DÂN

Trưởng phòng
Tiếp dân và xử lý đơn

Lê Minh Dũng
ĐT: (0233).3575.177,DD: 0916.030.119

Email: leminhdung@quangtri.gov.vn

Phó phòng
Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Phương

ĐT: (0233).3575.177,DD: 0935.220.234
Email: nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn

   

Bảo vệ
Trần Đức Thông

ĐT: 0968.345.179

Email: tranducthong@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Lê Thị Minh

ĐT: 0917.103.567

Email: lethiminh@quangtri.gov.vn
Bảo vệ
Nguyễn Văn Sáu

ĐT: 0914.884.406

Email: nguyenvansau@quangtri.gov.vn
     


IV. TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 

  

Giám đốc
Lê Hữu Phước

ĐT: (0233).3686.678
DD: 0914226111

Email: lehuuphuoc@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Trần Hồng Hạnh

DD: 0905144182
 
     
 
CVPT Hỗ trợ - Giám sát
Nguyễn Thanh Bình
DD:0914.353.252

Email: nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn
​CVPT Hành chính -Tổng hợp
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
ĐT: (0233).3666.112,DD: 0943.373.222

Email: nguyentuyethanh@quangtri.gov.vn
 
     
 
Chuyên viên
Nguyễn Minh Truyền
DD:0977.705.123

Email: nguyenminhtruyen@quangtri.gov.vn
​Chuyên viên
Lê Vân
ĐT: 0945.974.777

Email: levan@quangtri.gov.vn
 
     


IV. CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH
1. Phòng Hành chính - Tổ chức

Trưởng phòng
Nguyễn Trương Phong
ĐT: (0233).3853.264,DD: 0989.442.175

Email:nguyentruongphong@quangtri.gov.vn
Phó phòng
Lê Thị Hồng Thúy
ĐT: (0233).3852.501,DD: 0986.175.700

Email:lethihongthuy@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Lê Anh Phúc

ĐT: (0233).3564.125,DD: 0905.192.666

Email: leanhphuc@quangtri.gov.vn
     
Nhân viên
Trần Thị Như Hoa
ĐT:(0233).3858.554,
DD: 0984.459.016
NV Văn thư
Nguyễn Thị Bích Nguyệt
ĐT: (0233).3852.501,DD: 0983.159.716

Email: nguyenthibichnguyet@quangtri.gov.vn
NV Văn thư
Nguyễn Thùy Nhung
ĐT: (0233).3852.501,DD: 0935.985.889

Email: nguyenthuynhung@quangtri.gov.vn
     

  


Lưu trữ VP
Lâm Thị Mơ
ĐT: (0233).3856.415, DD:0903.545.159

Email: lamthimo@quangtri.gov.vn
  Lưu trữ VP
Trần Thị Hiền
ĐT: (0233).3856.415,
DD:0984.774.770

Email: tranthihienqt@quangtri.gov.vn
     


2. Phòng Quản trị - Tài vụ

Trưởng phòng
Võ Thị Uyên
ĐT: (0233).3851.455, DD: 0914.277.626

Email: vothiuyen@quangtri.gov.vn
Phó phòng
Nguyễn Văn Nam
ĐT: (0233).3555.222,DD: 0914.242.263

Email: nguyenvannam@quangtri.gov.vn
   


 

 

 

Kế toán viên
Nguyễn Hồng Lê
ĐT: (0233).3555.222,DD: 0905.651.119

mail: nguyenhongle@quangtri.gov.vn
Thủ quỹ
Hoàng Thị Hồng Hạnh

ĐT: 

Email: hoangthihonghanh@quangtri.gov.vn
NV điện nước
Đỗ Tiến Trình

ĐT: (0233).3857.605, DD: 0978.553.555

Email: dotientrinh@quangtri.gov.vn 

 

 

 

2.1. Tổ lễ tân

Phụ trách lễ tân
Nguyễn Thị Thương
ĐT: (0233).3858.554,
DD: 0935.708.813
Nhân viên
Nguyễn Thị Thu
ĐT: (0233).3857.60,
DD: 0915.630.135


2.2. Đội xe

Đội trưởng
Nguyễn Đức Long
ĐT: 0905.012.159
 
   
Lái xe
Trịnh Minh Quý
ĐT: 0983.295.551
​Lái xe
Đào Hoàng Hà
ĐT: 0915.356.313
   
Lái xe
Nguyễn Hồng Quang
ĐT: 0947.606.264
​Lái xe
Mai Xuân Tiến
ĐT: 0914.061.423
   


V. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Trung tâm Tin học tỉnh

 

                    

                                         

  

 

 

 

Giám đốc
Lâm Công Tuấn
ĐT: (0233).3554273,DD: 0914.312.112

Email: lamcongtuan@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Hiền
ĐT: (0233).2210992,DD: 0914.626.286

Email: nguyenvanhien@quangtri.gov.vn

 

 

 ​ 

Phó phòng TTTĐT
Phạm Mỹ Hạnh
DD:0947.002.333

Email: phammyhanh@quangtri.gov.vn
Phó phòng QLCB
    Nguyễn Thị Thùy Dương   
DD: 0974.974.656

 Email: nguyenthithuyduong@quangtri.gov.vn                                                           
Biên tập viên
Trần Hồng Hà
DD: 0905.952.828

Email: tranhongha@quangtri.gov.vn
     
Kế toán trưởng
Nguyễn Thái Dũng
ĐT: 0233).3554.273; DD:0944.555.282

Email: nguyenthaidung@quangtri.gov.vn
Phó phòng QLCB
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
ĐT: (0233).3553.350,DD: 0905.875.179

Email: nguyenthithanhnhan@quangtri.gov.vn
Thiết kế đồ họa
Lê Hữu Nam
DD: 0906.404.043

Email: lehuunam@quangtri.gov.vn
     

 

 

Phó phòng CNTT-TH
Nguyễn Thị Vân
ĐT: (0233).3666.112,DD: 0982.942.757

Email: nguyenthivanqt@quangtri.gov.vn
Kỹ sư tin học
Dương N. Xuân Hiếu
DD: 0949.550.378

Email: duongnguyenxuanhieu@quangtri.gov.vn
   
Kỹ sư
Nguyễn Đức Anh

 D Đ: 0919.027.444

Email:nguyenducanhqt@gmail.com
Biên tập viên
Nguyễn Tiến Nhất
DD: 0979.645.435

Email: nguyentiennhat@quangtri.gov.vn
   
Lái xe
Trương Công Minh
DD: 0984.114.142

Email: truongcongminh@quangtri.gov.vn
   3. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh

Giám đốc
Nguyễn Đức Tân
DD:0913.474.868

Email:  nguyenductan@quangtri.gov.vn
​Phó Giám đốc
Nguyễn Phi Tường
ĐT: 0913485804

Email: nguyenphituong@quangtri.gov.vn4. Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh

Giám đốc
Nguyễn Thị Thúy
ĐT:(0233).3565.555,DD:0905.515.559

Email: nguyenthithuy@quangtri.gov.vn

 

Tác giả bài viết: Thùy Dương

]]>

Chứng chỉ ISO 9001, chứng chỉ năng lực xây dựngHoàng Bảo Khoa, Đọc báo, Thành Nha