Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

NGHĨ VỀ VĂN PHÒNG

17-03-2022 21:42:26

 

 

Nói đến Văn phòng là nói đến một cơ quan có mối quan hệ rộng cả trên, dưới, trong, ngoài. Là cơ quan nhiều việc bao gồm cả những công việc của một cấp chiến lược (cấp tỉnh) thuộc về quan điểm, đường lối, chính sách và những biện pháp lớn của một cấp chiến lược; vừa là một cơ quan nhiều việc hằng ngày, hằng giờ phải xử lý nhằm phục vụ sự lãnh đạo và chỉ đạo của cơ quan lãnh đạo trực tiếp; Vì vậy, tôi hiểu Văn phòng là cơ quan tham mưu tổng hợp, toàn diện và trực tiếp của UBND tỉnh có nhiệm vụ:
Chuẩn bị các Văn kiện cho UBND tỉnh bao gồm: Nghị quyết, Quyết định, chính sách và những biện pháp cụ thể… nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Khi đã được UBND tỉnh thông qua thành văn bản pháp quy, là cơ quan giúp UBND triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi tổng hợp, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm giúp UBND chỉ đạo thực hiện thông suốt, có hiệu quả.
- Là trung tâm điều hoà mối quan hệ trên, dưới, trong, ngoài của UBND, tạo môi trường thuận lợi cho tỉnh.
- Chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của các thành viên UBND và bộ máy Văn phòng, tạo cho mọi thành viên an tâm phấn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với chức năng nhiệm vụ như vậy, Văn phòng UBND có vị trí rất quan trọng giúp cho sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi công việc của UBND trên mọi lĩnh vực. Vì vậy Văn phòng phải là cơ quan đủ mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ của nó. Muốn được như vậy, trước hết Lãnh đạo Văn phòng tự chỉnh đốn, sắp xếp xây dựng bộ máy của mình; đồng thời đây là công việc của thường trực UBND phải thực sự chăm lo kiện toàn thường xuyên mới có được.

 

Nguyễn Văn Lương

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên

Các tin khác