Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

17-08-2022 15:25:17

Quyết định số 272/QĐ-VP ngày 22/05/2020 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Các tin khác