Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 9/2017

11-03-2022 14:43:07

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 1765 217
Nguyễn Cửu 57 35
Lê Nguyên Hồng 381 55

 

 
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
 

Họ và tên Văn bản nhận VB soạn thảo
Hoàng Tiến Dũng 48 13
Lê Nguyễn Hải Dương 9 0
Nguyễn Anh Khoa 199 70
Nguyễn Hoài Nam 242 87
Nguyễn Thị Thanh Thảo 70 32
Nguyễn Thị Thu 144 60
Nguyễn Đình Thi 190 75
Nguyễn Đăng Mừng 193 32
Nguyễn Đức Tân 109 67
Phan Văn Phước 89 26
Trần Duy Phương 202 78
Trần Hồng Hạnh 102 9
Trần Minh Tài 138 49
Trần Văn Thạnh 316 93
Đoàn Minh Phong 168 38
Đặng Quang Linh 170 98PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
 

Họ và tên Văn bản nhận VB soạn thảo
Nguyễn Thị Vân 1 0
Nguyễn Trương Phong 3 14

 

 
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
 

Họ và tên Văn bản nhận VB soạn thảo
Nguyễn Văn Nam 1 11
Võ Thị Tố Uyên 0 0

 

 
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận VB soạn thảo
Hoàng Trọng Nhân 61 1
Lê Minh Dũng 61 1
Nguyễn Thị Phương 61 1

 

 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận VB soạn thảo VB đã ký
Lê Châu Long 103 1 13
Lâm Công Tuấn 21 1 1
Nguyễn Văn Hiền 47 1 0

 

Các tin khác