Tổng quan về văn phòng - VPUBND Tỉnh

  

Tổng quan về Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

30-08-2022 10:13:54


Địa chỉ: 45 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị 
Điện thoại: (053) 3.852501 (Văn thư)
Fax: (053) 3.852827
Email: vpubnd@quangtri.gov.vn
Website: http://vpubnd.quangtri.gov.vn
---------------------------------------------------------
Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan chuyên môn cấp Sở, là bộ máy giúp việc của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Biên chế hiện có: 97 người, trong đó:

+ Biên chế hành chính: 42 người

+ Biên chế sự nghiệp: 27 người

+ Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 15 người

+ Hợp đồng lao động: 13 người

- Với 12 đầu mối:

+ Phòng Tổng hợp

+ Phòng Khoa giáo - Văn xã

+ Phòng Nội chính

+ Phòng Kinh tế

+ Phòng Tài chính – Thương mại

+ Phòng Hành chính - Tổ chức

+ Phòng Quản trị - Tài vụ

+ Ban Tiếp công dân tỉnh

+ Trung tâm Tin học tỉnh

+ Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

- Đặc điểm về tổ chức cơ sở Đảng:

+ Tổng số Đảng viên: 73 đồng chí.

+ Đảng viên chính thức: 71 đồng chí.

+ Đảng viên dự bị: 02 đồng chí.

+ Số Chi bộ trực thuộc Đảng bộ gồm 07 chi bộ.

- Các đoàn thể trong cơ quan:

+ Công đoàn cơ sở

+ Chi đoàn thanh niên

+ Ban Nữ công

 

 

 

 

]]>