Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Thông báo số 165/TB-VP ngày 31/3/2022 về Phân công công tác đối với công chức làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Lãnh đạo UBND tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

17-08-2022 15:53:13

Thông báo số 165/TB-VP ngày 31/3/2022 về Phân công công tác đối với công chức làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Lãnh đạo UBND tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Các tin khác