Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

17-08-2022 15:43:40

Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Các tin khác