Chi tiết 360 - VPUBND Tỉnh

  

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Tiếp công dân tỉnh

18-07-2023 16:08:02

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Tiếp công dân tỉnh


(Theo Báo cáo 10/BC-BTCD ngày 16/6/2023)

Các tin khác