Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 10/2017

11-03-2022 14:41:48

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 2172 243
Lê Nguyên Hồng 11 31
Nguyễn Cửu 404 83

 

 
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP

Họ và tên Văn bản nhận VB soạn thảo
Hoàng Tiến Dũng 83 23
Nguyễn Anh Khoa 177 71
Nguyễn Hoài Nam 323 112
Nguyễn Thị Thanh Thảo 119 60
Nguyễn Thị Thu 158 72
Nguyễn Đình Thi 185 75
Nguyễn Đăng Mừng 167 43
Nguyễn Đức Tân 80 28
Phan Văn Phước 128 47
Trần Duy Phương 219 98
Trần Hồng Hạnh 145 15
Trần Minh Tài 136 53
Trần Văn Thạnh 376 149
Đoàn Minh Phong 206 49
Đặng Quang Linh 196 102

 

 
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Họ và tên Văn bản nhận VB soạn thảo
Nguyễn Thị Vân 3 0
Nguyễn Trương Phong 15 24

 


PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ

Họ và tên Văn bản nhận VB soạn thảo
Nguyễn Văn Nam 5 9
Võ Thị Tố Uyên 0 1

 

 
PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Họ và tên Văn bản nhận VB soạn thảo
Tô Thị Hải Yến 52 6
Võ Thị Thúy Hằng 17 1

 

 
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận VB soạn thảo
Hoàng Trọng Nhân 47 0
Lê Minh Dũng 47 0
Nguyễn Thị Phương 47 1

 

 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận VB soạn thảo VB đã ký
Lê Châu Long 131 5 9
Lâm Công Tuấn 117 0 1
Nguyễn Văn Hiền 38 2 0

Các tin khác