Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 01/2018

11-03-2022 14:40:07

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 2089 183
Lê Nguyên Hồng 330 51
Nguyễn Cửu 124 33

 

 
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Công Tuấn 23 42
Hoàng Tiến Dũng 70 14
Lê Nguyễn Hải Dương 13 0
Nguyễn Anh Khoa 159 45
Nguyễn Hoài Nam 302 80
Nguyễn Thị Thanh Thảo 37 23
Nguyễn Thị Thu 95 52
Nguyễn Đình Thi 220 87
Nguyễn Đăng Mừng 256 28
Nguyễn Đức Tân 120 47
Phan Văn Phước 85 22
Trần Duy Phương 215 66
Trần Hồng Hạnh 107 12
Trần Minh Tài 169 52
Trần Văn Thạnh 310 96
Đoàn Minh Phong 204 48

 

 
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Thị Vân 0 3
Nguyễn Trương Phong 7 24
Nguyễn Thanh Hải 0 2

 

 
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Văn Nam 3 20
Võ Thị Tố Uyên 1  

 

 
BAN TIẾP CÔNG DÂN

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Lê Minh Dũng 116  
Nguyễn Thị Phương 112 1
Nguyễn Thanh Quang 112 2
Lê Vân 112  

 

 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo VB đã ký
Lê Châu Long 127 0 34
Lâm Công Tuấn 44 3 1
Nguyễn Văn Hiền 64 8  

 

Các tin khác