VP UBND tỉnh giai đoạn 7/1954 – 1976 - VPUBND Tỉnh