Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 12/2017

11-03-2022 14:40:51

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 2124 219
Lê Nguyên Hồng 421 66
Nguyễn Cửu 37 69

 

 
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP

Họ và tên Văn bản nhận Văn bản soạn thảo
Hoàng Tiến Dũng 65 21
Lê Nguyễn Hải Dương 424 0
Nguyễn Anh Khoa 162 45
Nguyễn Hoài Nam 278 114
Nguyễn Thị Thanh Thảo 71 44
Nguyễn Thị Thu 148 51
Nguyễn Đình Thi 213 75
Nguyễn Đăng Mừng 152 27
Nguyễn Đức Tân 77 42
Phan Văn Phước 104 37
Trần Duy Phương 262 110
Trần Hồng Hạnh 139 8
Trần Minh Tài 188 88
Trần Văn Thạnh 374 209
Đoàn Minh Phong 183 49
Đặng Quang Linh 198 112

 

 
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Họ và tên Văn bản nhận Văn bản soạn thảo
Nguyễn Thị Vân 1 0
Nguyễn Trương Phong 6 17
Nguyễn Thanh Hải 0 4

 

 
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ

Họ và tên Văn bản nhận Văn bản soạn thảo
Võ Thị Tố Uyên 374 209
Nguyễn Văn Nam 8 13

 

 
PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Họ và tên Văn bản nhận Văn bản soạn thảo
Tô Thị Hải Yến 26 11
Võ Thị Thúy Hằng 374 209
Hoàng Hồng Trinh 2 0
Nguyễn Minh Truyền 278 114

 

 
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận Văn bản soạn thảo
Hoàng Trọng Nhân 32 1
Lê Minh Dũng 33 14
Nguyễn Thị Phương 32 4

 

 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận Văn bản soạn thảo VB đã ký
Lê Châu Long 130 1 21
Lâm Công Tuấn 42 1 0
Nguyễn Văn Hiền 73 5 1

 

Các tin khác