Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Quyết định 3245/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

29-01-2024 09:55:44

Quyết định 3245/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Nội dung: Phần 1   Phần 2  Phần 3  Phần 4  Phần 5  Phần 6  Phần 7 

Các tin khác