Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 8/2016

11-03-2022 14:54:46

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 1758 128
Trần Anh Tuấn 459 107
Lê Nguyên Hồng 87 22
Nguyễn Cửu 321 47

 

 
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Tiến Dũng 100 21
Lê Nguyễn Hải Dương 98 10
Lê Thị Phương Thảo 98 10
Nguyễn Anh Khoa 135 49
Nguyễn Hoài Nam 248 61
Nguyễn Thị Thanh Thảo 11 5
Nguyễn Thị Thu 138 42
Nguyễn Đình Thi 181 58
Nguyễn Đăng Mừng 188 40
Nguyễn Đức Tân 111 46
Phan Văn Phước 136 53
Trần Duy Phương 180 68
Trần Hồng Hạnh 75 6
Trần Minh Tài 160 61
Trần Văn Thạnh 316 77
Đoàn Minh Phong 193 62
Đặng Quang Linh 216 71

 

 
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Đoàn Xuân Bình 2 0
Nguyễn Văn Nam 7 9
Đỗ Tiến Trình 2 0
Võ Thị Tố Uyên 1 0
Nguyễn Hồng Lê 1 0

 

 
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo VB đã ký
Nguyễn Thị Anh Thu 18 9 2
Nguyễn Thị Vân 5 0 0
Nguyễn Trương Phong 0 7 0

 

 
 
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Trọng Nhân 52 0
Lê Vân 3 0
Trần Đức Thông 2 0
Lê Minh Dũng 51 0
Nguyễn Thị Phương 52 0

 

 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo VB đã ký
Lê Châu Long 92 2 18
Lâm Công Tuấn 12 6 5
Nguyễn Văn Hiền 9 0 1
Lê Hữu Nam 0 2 0
Nguyễn Thị Thuỳ Dương 0 0 0
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 5 0 0
Nguyễn Thị Vân (TH) 5 0 0
Nguyễn Tiến Nhất 0 0 0
Trần Vân Anh 0 0 0
Phạm Thị Mỹ Hạnh 0 0 0
Trịnh Minh Quyết 0 0 0
Nguyễn Thái Dũng 8 3 0
Nguyễn Thanh Bình 4 0 0
Trần Hồng Hà 0 0  

 

 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỘI NGHỊ TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo VB đã ký
Nguyễn Thị Thúy 138 42 0
Lê Anh Phúc 7 6 0
Nguyễn Ngọc Đông 1 0 0

 

Các tin khác