Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 03/2018

11-03-2022 14:38:35

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

 

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 1936 221
Lê Nguyên Hồng 15 31
Nguyễn Cửu 211 61

 

 

KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP

 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Công Tuấn 167 91
Hoàng Tiến Dũng 56 13
Nguyễn Anh Khoa 118 40
Nguyễn Hoài Nam 247 108
Nguyễn Thị Thu 98 40
Nguyễn Đình Thi 210 75
Nguyễn Đăng Mừng 144 37
Nguyễn Đức Tân 137 59
Phan Văn Phước 133 48
Trần Duy Phương 162 62
Trần Hồng Hạnh 126 9
Trần Minh Tài 125 55
Trần Văn Thạnh 284 132
Đoàn Minh Phong 169 55

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Thị Vân 3 3
Nguyễn Trương Phong 7 27

 


PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ

 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Võ Thị Tố Uyên 3 0
Nguyễn Văn Nam 0 6

 

 

PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Tô Thị Hải Yến 35 4
Võ Thị Thúy Hằng 1 1
Hoàng Hồng Trinh 2 0
Nguyễn Minh Truyền 29 0

 

 

BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH

 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo VB đã ký
Nguyễn Cửu 91   02
Nguyễn Đăng Mừng 91    
Lê Minh Dũng 91 0  
Nguyễn Thanh Quang 91 1  
Nguyễn Thị Phương 91 8  

 

 

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo VB đã ký
Lê Châu Long 127   10
Lâm Công Tuấn 30 1 0
Nguyễn Văn Hiền 49 2 1

Các tin khác