Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 6/2018

11-03-2022 14:37:13

LÃNH ĐẠO VP UBND TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 2471 260
Nguyễn Cửu 83 66
Lê Nguyên Hồng 11 44

 

 

KHỐI NGHIÊN CỨU TH

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Tiến Dũng 88 26
Nguyễn Thị Thu 87 55
Đoàn Minh Phong 103 38
Lê Nguyễn Hải Dương 81 29
Hoàng Công Tuấn 240 106
Nguyễn Anh Khoa 157 57
Nguyễn Hoài Nam 311 97
Nguyễn Đình Thi 313 102
Nguyễn Đăng Mừng 209 29
Nguyễn Đức Tân 127 66
Phan Văn Phước 143 55
Trần Duy Phương 174 66
Trần Hồng Hạnh 134 7
Trần Minh Tài 157 55
Trần Văn Thạnh 254 100

 

 

PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Võ Thị Tố Uyên 0 2
Nguyễn Văn Nam 5 14
Đỗ Tiến Trình 1 0

 

 

PHÒNG KIỂM SOÁT TTHC

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Tô Thị Hải Yến 70 10
Võ Thị Thúy Hằng 5 0
Nguyễn Minh Truyền 27 0
Hoàng Hồng Trinh 240 106

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Trương Phong 44 15
Nguyễn Thanh Hải 0 12

 

 

BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Thanh Quang 74 2
Lê Minh Dũng 74 14
Nguyễn Thị Phương 74 0
       

 

 

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo VB đã ký
Lê Châu Long 96 2 21
Lâm Công Tuấn 31 1 0
Nguyễn Văn Hiền 34 2 0

Các tin khác