Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 7/2017

11-03-2022 14:44:42

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 2061 256
Lê Nguyên Hồng 213 34
Nguyễn Cửu 96 65

 

 
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Tiến Dũng 85 27
Lê Nguyễn Hải Dương 76 37
Mai Thức 16 1
Nguyễn Anh Khoa 221 74
Nguyễn Hoài Nam 244 93
Nguyễn Thị Thanh Thảo 55 25
Nguyễn Thị Thu 136 56
Nguyễn Đình Thi 252 83
Nguyễn Đăng Mừng 222 42
Nguyễn Đức Tân 89 45
Phan Văn Phước 105 40
Trần Duy Phương 195 87
Trần Hồng Hạnh 14 1
Trần Minh Tài 169 58
Trần Văn Thạnh 268 127
Đoàn Minh Phong 139 48
Đặng Quang Linh 171 91

 

 
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Thị Anh Thu 5 5
Nguyễn Thị Vân 0 0
Nguyễn Trương Phong 0 3

 

 
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Văn Nam 3 8
Võ Thị Tố Uyên 3 1

 

 
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Trọng Nhân 85 23
Lê Minh Dũng 85 0
Nguyễn Thị Phương 85 0

 

 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo VB đã ký
Lê Châu Long 131 1 16
Lâm Công Tuấn 20 0 0
Nguyễn Văn Hiền 22 4 0

 

Các tin khác