Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 8/2019

11-03-2022 14:33:53

LÃNH ĐẠO VP UBND TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Lê Nguyên Hồng 1441 161
Nguyễn Cửu 501 120
Lê Hữu Phước 441 84

 

 
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Công Tuấn 217 109
Trần Minh Tài 221 104
Nguyễn Đăng Mừng 268 101
Hoàng Tiến Dũng 82 10
Lê Nguyễn Hải Dương 79 41
Nguyễn Anh Khoa 116 43
Nguyễn Thanh Quang 89 32
Nguyễn Thị Thanh Thảo 133 63
Nguyễn Thị Thu 122 40
Nguyễn Đình Thi 208 84
Phan Văn Phước 180 56
Trần Duy Phương 201 71
Trần Hồng Hạnh 80 6
Trần Văn Thạnh 228 88
Đoàn Minh Phong 177 80

 

 
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Văn Nam 2 7
Võ Thị Tố Uyên 4 2
Đỗ Tiến Trình 1 2
Nguyễn Hồng Lê 0 2

 

 
PHÒNG KIỂM SOÁT TTHC
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Tô Thị Hải Yến 42 9
Võ Thị Thúy Hằng 5 1
Nguyễn Minh Truyền 0 6
Hoàng Hồng Trinh 8 1

 

 
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Trương Phong 15 10
Lê Thị Hồng Thuý 4 0
Nguyễn Thanh Hải 5 4

 

Các tin khác