Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 7/2019

11-03-2022 14:34:46

 
LÃNH ĐẠO VP UBND TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 541 218
Lê Nguyên Hồng 1151 80
Lê Hữu Phước 13 8
Nguyễn Cửu 911 102

 

 
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Công Tuấn 237 123
Hoàng Tiến Dũng 106 26
Lê Nguyễn Hải Dương 127 34
Nguyễn Anh Khoa 143 61
Nguyễn Thanh Quang 74 5
Nguyễn Thị Thanh Thảo 95 41
Nguyễn Thị Thu 107 40
Nguyễn Đình Thi 253 94
Nguyễn Đăng Mừng 391 128
Phan Văn Phước 147 70
Trần Duy Phương 220 81
Trần Hồng Hạnh 48 7
Trần Minh Tài 195 105
Trần Văn Thạnh 178 101
Đoàn Minh Phong 216 52

 

 
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Võ Thị Tố Uyên 3 1
Nguyễn Văn Nam 5 8

 

 
PHÒNG KIỂM SOÁT TTHC
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Tô Thị Hải Yến 71 33
Võ Thị Thúy Hằng 36 4
Nguyễn Minh Truyền 6 3
Hoàng Hồng Trinh 13 1

 

 
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Trương Phong 19 18
Lê Thị Hồng Thuý 6 2

 

 
TRUNG TÂM TIN HỌC
 

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Lê Châu Long 94 10
Nguyễn Văn Hiền 87 0

 

Các tin khác