Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 6/2019

11-03-2022 14:35:59

LÃNH ĐẠO VP UBND TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 1785 197
Nguyễn Cửu 383 60
Lê Hữu Phước 2 6
Lê Nguyên Hồng 407 48

 

 
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Công Tuấn 251 142
Hoàng Tiến Dũng 62 27
Lê Nguyễn Hải Dương 99 39
Nguyễn Anh Khoa 109 30
Nguyễn Thị Thanh Thảo 112 34
Nguyễn Thị Thu 111 42
Nguyễn Đình Thi 252 77
Nguyễn Đăng Mừng 365 111
Phan Văn Phước 208 69
Trần Duy Phương 168 61
Trần Hồng Hạnh 132 14
Trần Minh Tài 198 64
Trần Văn Thạnh 208 84
Đoàn Minh Phong 199 65

 

 
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Văn Nam 4 12
Võ Thị Tố Uyên 1 1

 

 
PHÒNG KIỂM SOÁT TTHC
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Tô Thị Hải Yến 49 10
Võ Thị Thúy Hằng 23 0
Hoàng Hồng Trinh 1 5
Nguyễn Minh Truyền 28 2

 

 
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Trương Phong 14 15
Lê Thị Hồng Thuý 20 2

 

 
TRUNG TÂM TIN HỌC
 

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Lê Châu Long 113 3
Nguyễn Văn Hiền 50 1

 

Các tin khác